ސުވާލާއި ޖަވާބު

ދަރިއަކު ދެއްވުމަށް އެދި ކުރުން ރަގަޅު ދުޢާ އަކީ ކޮބާ؟

ސަލަފިއްޔަތާއި އާއި އަހްލުއްސުންނާ ވަކިކޮށް ފަރަޤު ކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ.

ދުޢާ ކޮށް ނިމިގެން މޫނުގައި އަތް ފިރުމުމަކީ ސުންނަތުން ޘާބިތު ކަމެއްތޯ؟

މަހާނާގައި ގައު ޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

އަޅުގަނޑުގެ މި މާޔޫސް ކަމުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތެއް ބުނެދެއްވާށެވެ… އަމިއްލަ އަށް މަރުވެދާނަމޭވެސް ބައެއް ފަހަރު ހިތަށް އަރައެވެ…

މައްޔިތާގެ މޫނު ބަލަން ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯއެވެ؟

އެސްފިނާއަކީ ޖެހޭ އެއްޗެއްތޯއެވެ؟ އަދި އެއް އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އެސްފިނާ ޖެހިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ނަމާދު ކުރާއިރު ކުރިމަތީގައި ބަހައްޓާ ޞުތުރާގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއްވާނަމަ އެ ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

އަންހެން ކުދިން ސްކޫލަށް ކިޔަވަން ފޮނުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ރާއްޖެއިންބޭރަށް ގޮސްއުޅޭއިރު ކުކުޅުމަހުން ހަދާފައިހުންނަ އެއްޗެތި ކެއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާވެރިވާ މީހުންނާއި އިދިކޮޅަށް ދުޢާ ކޮށްލުމުން ފުދޭނެތޯ؟

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ އަދަބަކީ ކޮބައިތޯ؟

އަންހެނުން ނަމާދުކުރުން ރަނގަޅީ ކޮންތާކު؟

ކުށުސަޖިދަޖަހާއިރު ކިޔާ ދުޢާއަކީ ކޮބާތޯ؟ އަދި ސަޖިދަ ޖަހަންޖެހެނީ ކިތައްފަހަރުތޯ؟