ސުވާލާއި ޖަވާބު

އެސްފިނާއަކީ ޖެހޭ އެއްޗެއްތޯއެވެ؟ އަދި އެއް އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އެސްފިނާ ޖެހިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ނަމާދު ކުރާއިރު ކުރިމަތީގައި ބަހައްޓާ ޞުތުރާގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއްވާނަމަ އެ ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

ނަމާދަށް ހުންނަ މީހެއްގެ ކުރި ކެނޑޭނީ ކިހާ ހިސާބަކުން ހިނގާފައި ދިއާމަތަ؟

އަންހެން ކުދިން ސްކޫލަށް ކިޔަވަން ފޮނުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ރާއްޖެއިންބޭރަށް ގޮސްއުޅޭއިރު ކުކުޅުމަހުން ހަދާފައިހުންނަ އެއްޗެތި ކެއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާވެރިވާ މީހުންނާއި އިދިކޮޅަށް ދުޢާ ކޮށްލުމުން ފުދޭނެތޯ؟

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ އަދަބަކީ ކޮބައިތޯ؟

އަންހެނުން ނަމާދުކުރުން ރަނގަޅީ ކޮންތާކު؟

ކުށުސަޖިދަޖަހާއިރު ކިޔާ ދުޢާއަކީ ކޮބާތޯ؟ އަދި ސަޖިދަ ޖަހަންޖެހެނީ ކިތައްފަހަރުތޯ؟

ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ

އަޅުގަޑުމެންގެ ޢުމުރުން މިވީހާ ދުވަހަކު ޢީދު ނަމާދު ކުރަމުން އައީ މިސްކިތުގަ….؟؟؟

ގަޟާ ކުރަން ޖެހޭރޯދައިގަވެސް އަދި 6 ރޯދައިގަވެސް ބޮރޭކެއް އައިސްގެން ނުވާނެތޯ؟؟؟

ޢީދު ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް ބުނެދެއްވާ؟

ޒަކާތުގެ ތައާރަފަކާއި ޒަކާތުގެ މުހިންމުކަން ބަޔާން ކޮށްދެއްވާ؟؟؟