ސުވާލާއި ޖަވާބު

ރޯދަމަހުގެ އިރުއޮއްސޭގަޑީ ކުޑަކުދިން ބޭރަށް ނެރެވިދާނެ ތޯއެވެ؟

ރަމަޟާންމަހު ގެއްލުނު ރޯދަ ޝައްވާލުމަހުގައި ހިފައިފިނަމަ ހަރޯދައިގެ ޘަވާބު ލިބޭނެތޯ؟

ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކުގެ ރޯދައެއް ދޫވުމަށްފަހު އެރޯދަ ނުހިފައި، ޝައްވާލް މަހުގެ 6 ރޯދަ ހިފިދާނެތޯ؟

ރޯދަ އަށް ހުރެ ލޮލަށް ބޭސް އެޅުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެ ތޯ އެވެ؟

ޖެޒުއިޓްސް އަކީ ކޮން ބަޔެއް؟ އަދި އެބައި މީހުންގެ އަގީދާ އަކީ ކޮބާ؟

ނިދަން އުދަނގޫ ވުން

ކޮންމެ ހުކުރުދުވަހަކު ކަހްފު ސޫރަތް ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ

ދަރިއަކު ދެއްވުމަށް އެދި ކުރުން ރަގަޅު ދުޢާ އަކީ ކޮބާ؟

ސަލަފިއްޔަތާއި އާއި އަހްލުއްސުންނާ ވަކިކޮށް ފަރަޤު ކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ.

ދުޢާ ކޮށް ނިމިގެން މޫނުގައި އަތް ފިރުމުމަކީ ސުންނަތުން ޘާބިތު ކަމެއްތޯ؟

މަހާނާގައި ގައު ޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

މިމާޔޫސްކަމުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތް ބުނެދީ… އަމިއްލައަށް މަރުވާނަމޭވެސް ހިތަށްއަރާ

މައްޔިތާގެ މޫނު ބަލަން ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯއެވެ؟

އެސްފިނާއަކީ ޖެހޭ އެއްޗެއްތޯއެވެ؟ އަދި އެއް އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އެސްފިނާ ޖެހިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟