ސުވާލާއި ޖަވާބު

އަމިއްލަ ހައްޖު އަދާނުކޮށް މައިންބަފައިން ހައްޖައް ފޮނުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

އަނބިމީހާއާއި ފިރިމީހާ އާއި ދޭރެއަށް މައިދައިތަ ވަނުން

މިސްކީނުންނަކީ ކޮބައިތޯ؟

ޖެހިޖެހިގެން ހަމަ ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހަކާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހަކު ރޯދަ ހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

ފިޤުހީ މައްސަލައެއްގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުމުން ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަކީ ޔަހޫދީންކަމުގައި ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ކުރިން ގޯސްކޮށްއުޅެ ގަސްތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ރޯދަ ފަހުން ތައުބާވުމަށްފަހު އަލުން ގަޟާޔަށް ހިފަންޖެހޭނެތަ؟

ވިތުރި ކުރި ނަމަވެސް ދަމުނަމާދު ކުރެވޭނެތޯއެވެ؟

ގަސްދުގައި ދޫކޮށްލި ރޯދައިން ތައުބާވުމަށްފަހު ޤަޟާކުރުން

ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވާލު ޤަޞްދުގައި ޖިމާޢުވުން، އަދި ކައްފާރާއާނުލާ ޤަޟާކުރަންޖެހޭ ރޯދަ

ރޯދަ ހިފައިގެން ހުރުމަށްފަހު ރޯދަ ވީއްލުމަށް ނިޔަތްގަނެފިނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟

ބަލީގެ ސަބަބުން އެންއަހަރު އަނެއްއަހަރަށް ނުހިފޭ ރޯދައަށް ފިދުޔައިގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް ދޭންޖެހޭނީ ކިތައް ރުފިޔާތޯއެވެ؟

ރޯދައަށް ހުރެ ކާ އެއްޗެހީގެ ރަހަ ބަލަން ދުލުގައި ޖެއްސުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތަ؟

ތަރާވީހް ނަމާދާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ ބަހުސް

ރޯދައަށްހުރެ ކާތަކެތީގެ ރަހަ (ލޮނުރަހަ)ބެލުމުގެ ގޮތުން ދުލުގައި ޖެއްސުމުން ރޯދައަށް އަސަރެއް ކުރާނެތޯ؟