ސުވާލާއި ޖަވާބު

ރަމަޟާންމަހު ގެއްލުނު ރޯދަ ޝައްވާލުމަހުގައި ހިފައިފިނަމަ ހަރޯދައިގެ ޘަވާބު ލިބޭނެތޯ؟

ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކުގެ ރޯދައެއް ދޫވުމަށްފަހު އެރޯދަ ނުހިފައި، ޝައްވާލް މަހުގެ 6 ރޯދަ ހިފިދާނެތޯ؟

ރޯދަ އަށް ހުރެ ލޮލަށް ބޭސް އެޅުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެ ތޯ އެވެ؟

ޖެޒުއިޓްސް އަކީ ކޮން ބަޔެއް؟ އަދި އެބައި މީހުންގެ އަގީދާ އަކީ ކޮބާ؟

ނިދަން އުދަނގޫ ވުން

ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނެގޮތް

ކޮންމެ ހުކުރުދުވަހަކު ކަހްފު ސޫރަތް ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ

ދަރިއަކު ދެއްވުމަށް އެދި ކުރުން ރަގަޅު ދުޢާ އަކީ ކޮބާ؟

ސަލަފިއްޔަތާއި އާއި އަހްލުއްސުންނާ ވަކިކޮށް ފަރަޤު ކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ.

ޓެޓޫ ޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ދުޢާ ކޮށް ނިމިގެން މޫނުގައި އަތް ފިރުމުމަކީ ސުންނަތުން ޘާބިތު ކަމެއްތޯ؟

މަހާނާގައި ގައު ޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

އަޅުގަނޑުގެ މި މާޔޫސް ކަމުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތެއް ބުނެދެއްވާށެވެ… އަމިއްލަ އަށް މަރުވެދާނަމޭވެސް ބައެއް ފަހަރު ހިތަށް އަރައެވެ…

މައްޔިތާގެ މޫނު ބަލަން ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯއެވެ؟