ސުވާލާއި ޖަވާބު

ރޯދަ ހިފައިގެން ހުރުމަށްފަހު ރޯދަ ވީއްލުމަށް ނިޔަތްގަނެފިނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟

ބަލީގެ ސަބަބުން އެންއަހަރު އަނެއްއަހަރަށް ނުހިފޭ ރޯދައަށް ފިދުޔައިގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް ދޭންޖެހޭނީ ކިތައް ރުފިޔާތޯއެވެ؟

ރޯދައަށް ހުރެ ކާ އެއްޗެހީގެ ރަހަ ބަލަން ދުލުގައި ޖެއްސުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތަ؟

ތަރާވީހް ނަމާދާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ ބަހުސް

ރޯދައަށްހުރެ ކާތަކެތީގެ ރަހަ (ލޮނުރަހަ)ބެލުމުގެ ގޮތުން ދުލުގައި ޖެއްސުމުން ރޯދައަށް އަސަރެއް ކުރާނެތޯ؟

ރޯދަމަހުގެ އިރުއޮއްސޭގަޑީ ކުޑަކުދިން ބޭރަށް ނެރެވިދާނެ ތޯއެވެ؟

ރަމަޟާންމަހު ގެއްލުނު ރޯދަ ޝައްވާލުމަހުގައި ހިފައިފިނަމަ ހަރޯދައިގެ ޘަވާބު ލިބޭނެތޯ؟

ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކުގެ ރޯދައެއް ދޫވުމަށްފަހު އެރޯދަ ނުހިފައި، ޝައްވާލް މަހުގެ 6 ރޯދަ ހިފިދާނެތޯ؟

ރޯދަ އަށް ހުރެ ލޮލަށް ބޭސް އެޅުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެ ތޯ އެވެ؟

ޖެޒުއިޓްސް އަކީ ކޮން ބަޔެއް؟ އަދި އެބައި މީހުންގެ އަގީދާ އަކީ ކޮބާ؟

ނިދަން އުދަނގޫ ވުން

ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނެގޮތް

ކޮންމެ ހުކުރުދުވަހަކު ކަހްފު ސޫރަތް ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ

ދަރިއަކު ދެއްވުމަށް އެދި ކުރުން ރަގަޅު ދުޢާ އަކީ ކޮބާ؟