ސުވާލާއި ޖަވާބު

ފިޤުހީ މައްސަލައެއްގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުމުން ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަކީ ޔަހޫދީންކަމުގައި ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ކުރިން ގޯސްކޮށްއުޅެ ގަސްތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ރޯދަ ފަހުން ތައުބާވުމަށްފަހު އަލުން ގަޟާޔަށް ހިފަންޖެހޭނެތަ؟

ގެއްލިފައިވާ ރޯދައިގެ އަދަދު ނޭގޭނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ އެވެ؟

ވިތުރި ކުރި ނަމަވެސް ދަމުނަމާދު ކުރެވޭނެތޯއެވެ؟

ރޯދައަށް ހުރެ ލޮލަށް ބޭސް އެޅުން

ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ކެއުން މަނާ ކުރެވިފައިވާމީހާ ރޯދަހިފުން ވާޖިބުވާނެތޯ؟

ގަސްދުގައި ދޫކޮށްލި ރޯދައިން ތައުބާވުމަށްފަހު ޤަޟާކުރުން

ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވާލު ޤަޞްދުގައި ޖިމާޢުވުން، އަދި ކައްފާރާއާނުލާ ޤަޟާކުރަންޖެހޭ ރޯދަ

ރޯދަ ހިފައިގެން ހުރުމަށްފަހު ރޯދަ ވީއްލުމަށް ނިޔަތްގަނެފިނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟

ބަލީގެ ސަބަބުން އެންއަހަރު އަނެއްއަހަރަށް ނުހިފޭ ރޯދައަށް ފިދުޔައިގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް ދޭންޖެހޭނީ ކިތައް ރުފިޔާތޯއެވެ؟

ރޯދައަށް ހުރެ ކާ އެއްޗެހީގެ ރަހަ ބަލަން ދުލުގައި ޖެއްސުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތަ؟

ތަރާވީހް ނަމާދާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ ބަހުސް

ރޯދައަށްހުރެ ކާތަކެތީގެ ރަހަ (ލޮނުރަހަ)ބެލުމުގެ ގޮތުން ދުލުގައި ޖެއްސުމުން ރޯދައަށް އަސަރެއް ކުރާނެތޯ؟

ރޯދަމަހުގެ އިރުއޮއްސޭގަޑީ ކުޑަކުދިން ބޭރަށް ނެރެވިދާނެ ތޯއެވެ؟