ސުވާލާއި ޖަވާބު

ވަކި މީހަކަށް ވޯޓުދޭން ބުނެފައި ދޭ ފައިސާއަކީ ރިޝްވަތަށް ވާނެތޯ؟

ޖިންނި ޝައިތޯނުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށް ފަންޑިތަ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ތަނބިކައްޓަށްވުރެ ތިރިއަށް ފަޓުލޫނު ބެހެއްޓުން

ފާޙިޝް މަންޒަރުތައް ބެލުން ހުއްޓާލާނީ ކިހިނެއްތޯ ؟

ފިރިމީހާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނަމާދު ނުކުރަންޏާ އޭނާ އެކު އުޅެވޭނެތޯ؟

އަޅުގަނޑު ބުރުގާ އަޅާފަ މިހުރީ ރަނގަޅަށްތޯއެވެ؟

ޢައުރަ ނިވާ ނުވާފަދަ އެއްޗެހި ވިއްކުމުގެ ޙުކުމް

ދަރިފުޅު ބުރުގާ އެޅުމަށް މަންމަ ބާރުނޭޅުން

މޫނު ބުރުގާއަށް ފާޑު ކިޔުން އެއީ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުންތޯ؟

ބުރުގާއަޅަން ފިރިމީހާ ހުއްދަ ނުދީފިނަމަ

ބުރުގާ ނާޅާމީހަކަށް ސުވަރުގެ ވަދެވޭނެތަ؟

އަންހެނުން ނޭފަތް ތޮރުފާ ނޭފަތުގައި ގަހަނާ ލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯއެވެ؟

މުސްލިމަކާ ދިމާލަށް މަރާލާނަމޭ ބުނެފި މީހެއްގެ ހުމަކީކޮބާތޯ؟

ދީނީ ސުވާލް: އުފަންދުވަހެއްގަ ހެޕީ ބާތުޑޭ ކިޔުން