ސުވާލާއި ޖަވާބު

ސުވާލު: އަނބިމީހާ ވަޒީފާއަށް ފޮނުވުމުން ފިރިމީހާދާނީ ނަރަކައަށްތަ؟

ނަމާދަށް ހުންނަ މީހެއްގެ ކުރި ކެނޑޭނީ ކިހާ ހިސާބަކުން ހިނގާފައި ދިއުމުން

ފެޝަން ހެދުން ފެހުމުގެ ހުކުމް

ޓެޓޫ ޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ސުވާލު: ގެއްލިފައިވާ ރޯދައިގެ އަދަދު ނޭނގޭނަމަ ކަންތައްކުރާނެ ގޮތް

ޢީދު ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް ބުނެދެއްވާ؟

ޙައިޟުގެ ލޭކެނޑި ހިނައިނުގަނެ ހުރެ ރޯދަ ހިފިދާނެތޯ؟

ރޯދައަށްހުރެ ގައިގައާއި ފޭރާމުގައި ހުވަނދުލުމުގެ ހުކުމަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟

ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ކެއުން މަނާ ކުރެވިފައިވާމީހާ ރޯދަހިފުން ވާޖިބުވާނެތޯ؟

ރޯދައަށް ހުރެ ލޮލަށް ބޭސް އެޅުން

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ދޫކޮށްލެވިދާނެތޯ؟

ރޯދަ އަށްހުއްޓާ ހޮޑުލެވުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތަ؟

ކުޑަ ކުދިން ރޯދަހިފަން ޢާދަ ކުރުވުމަށް އެންމެ ރަގަޅު ޢުމުރު

މުސްކުޅި ބައްޕަ ދޫކޮށްލި ރޯދަ ހިފުން