ދީނީ ލިޔުން

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ އާއި ބާޠިލް ޢަޤީދާތައް

ޒަކާތް ދީގެން ރައްކާތެރިކަން ޙާޞިލުކުރަމާތޯ

އިސްލާމްކަމަކީ ކޮބައިކަން ފަހެ އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟

އިސްލާމުން އަބަދުވެސް ބަރޯސާ ވާންޖެހޭނީ މާތްﷲ އަށެވެ.

ސަލްމާނުލް ފާރިސީ رضي الله عنهގެ އަގުހުރި ބަސްކޮޅެއް

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ (މަދީނާ)ގައި ދީންކިޔަވާކުދިން ކިޔަވާ ފިޤުހު(މުޤައްރަރު) ފޮތް

ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރުމަކީ ވާޖިބެއް

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އެއްވެސް ކަމަކަށް ދެކޮޅުހަދައި މަނާވެގެންފި ބަޔަކާއި ހަނގުރާމަ ކުރުން؟

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ސުންނަތަށް ދެވިފައިވާ މަގާމު

ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަޞައްލަމަ ދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށް ދަޢުވާ ކުރާނަމަ!!!

އޭ އުޚުތުންނޭވެ! ތިޔަކަނބަލުންގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތް ދުނިޔަވީ މުދަލަކަށް ވިއްކާ ނުލާށެވެ!

ޝަރީޢަތާ ޚިލާފަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤެއް ނޫން

ސަޢުދީ ފަތުވާކޮމިޓީގެ ޢިލްމުވެރިންނަށް ބަދުބަސް ބުނުމަކީ ފަސާދައަށް ކުރެވޭ ތާއީދެއް

ސުވަރުގެއަށް އެދުންވެރިވާ މީހުން