ދީނީ ލިޔުން

ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރުމަކީ ވާޖިބެއް

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އެއްވެސް ކަމަކަށް ދެކޮޅުހަދައި މަނާވެގެންފި ބަޔަކާއި ހަނގުރާމަ ކުރުން؟

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ސުންނަތަށް ދެވިފައިވާ މަގާމު

ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަޞައްލަމަ ދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށް ދަޢުވާ ކުރާނަމަ!!!

އޭ އުޚުތުންނޭވެ! ތިޔަކަނބަލުންގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތް ދުނިޔަވީ މުދަލަކަށް ވިއްކާ ނުލާށެވެ!

ޝަރީޢަތާ ޚިލާފަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤެއް ނޫން

ސަޢުދީ ފަތުވާކޮމިޓީގެ ޢިލްމުވެރިންނަށް ބަދުބަސް ބުނުމަކީ ފަސާދައަށް ކުރެވޭ ތާއީދެއް

ސުވަރުގެއަށް އެދުންވެރިވާ މީހުން

ފަތިސް ނަމާދު ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭ މީހުން

ދަރިންގެ މެދުގައި ޢަދުލުވެރިވުން

ވަރުގަދަވެގެންވާ ހިއްޕެވުމަކަށް އިންތިޒާރުކުރަނީ ހެއްޔެވެ!

ކީރިތި ގުރްއާން

ދައުވަތުގައި ސަލަފުއްޞާލިޙުން

ބިސްމީގެ ޢަޖާއިބު