ދީނީ ލިޔުން

މަޝްވަރާގެ މުހިންމުކަން

ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނޭ ގޮތް (2 ވަނަބައި)

ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރަމެވެ.

ދީނީ ދަރުސް ލިޔުމުގެ ޘަޤާފަތެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފަށަމާ!

އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް

ހޮނިހިރު ދުވަހު ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުމުގެ ޙުކުމް (2 ވަނަ ބައި)

“ޙައްޖާއި ޢުމްރާ ފިޔަވައި، ދަރުމަލިބޭކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކި ބޯބޭލުމަކީ ބިދުޢައެއް”

ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނޭ ގޮތް (1 ވަނަބައި)

ހޮނިހިރުދުވަހު ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުމުގެ ޙުކުމް (1 ވަނަ ބައި)

ޖިންނި މޮޔަވުމާއި މާސް ހިސްޓީރިއާ؟

ކާހިނުން ގާތަށްގޮސް ކަންކަން އޮޅުންފިލުވާ ހެދުން

ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާގެ حضرة ގައި އިސްވެގަތުން ނަހީވެގެންވުން

ވޯޓުލާނީ ކާކަށް؟؟

މިޞްރުގެ ބަޣާވާތާ ދެކޮޅަށް ސަޢުދީގެ ޢިލްމުވެރީން ބަސްވިދާޅުވެއްޖެ