ދީނީ ލިޔުން

ކުޑަކުދިން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރުއިންފަދަ ކަންކަން ދިމާވާނަމަ….

އީދުމީލާދު އުފަންކުރުވި ފާޠިމީންނަކީ ކޮންބައެއް؟

އީމާންކަމުގެ ޓެސްޓު

ކިޔަން ތި އުޅެނީ ރަނގަޅު އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ތި ކިޔެނީ ގޯސް އެއްޗެކެވެ.

ބައެއް ޖާމިޢު ދުޢާތައް

ހެޔޮކަންތަކަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ! (2)

މަންމަގެ މަޤާމު އެނގޭހެއްޔެވެ؟

ދުލާއިމެދު ރައްކާތެރިވާށެވެ.

ހެޔޮކަންތަކަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ! (1)

މުސްލިމުން ދަތުރުފަތުރު ކުރަންވީ ކީއްވެ؟

ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތަށް ތަބާވުން: އައްޝައިޚް ޢާޞިފް މޫސާ

އިސްލާމީ މާލިއްޔަތުގެ އަލީގައި، ރިބާ ޙަރާމްވުން

ދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާއެކު ( ފަހު ބައި )

ދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާއެކު ( ހަތަރުވަނަ ބައި )