ދަރުސް ޚަބަރު

ޝެއިޚް ޖައުފަރު ފާއިޒްގެ ޙަދީތް ކުލާހެއް މިރޭ

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ޕީސް ފައުންޑޭޝަން ގުޅިގެން ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ޝެއިޚް ޖައުފަރު ފާއިޒްގެ ޤުރުއާން ތަފްސީރު ކްލާސް މިރޭ

ހިތަދޫގައި ތިބި ގައިދީންނަށް ދީނީ ނަސޭހަތް ދީފި

އައިއެފްއެމް އާއި ނެޝަނަލް ލައިބްރަރީ ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ”ކިޔަވާށެވެ!“ މިނަމުގައި ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

”ޢިލްމު އުނގެނުމުގެ މާތްކަން“ މިނަމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ ދަރުސެއް މާދަމާރޭ

ދަރުސް ޓްރެއިލަރ: ”އިންސާނާއަށް ވަނީ މަޖުބޫރު ވެފައިބާ؟“

”އިންސާނާއަށް ވަނީ މަޖުބޫރު ވެފައިބާ؟“ މި ނަމުގައި ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސް އެއް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ

ޝެއިޚް ޖައުފަރު ފާއިޒްގެ ޤުރުއާން ތަފްސީރު ކްލާސް މިރޭ

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް ޚާއްސަ ދަރުސެއް އޭދަފުށީގައި ބާއްވައިފި

ދީނަކީ މީހުން ބައިބައި ކުރާ އެއްޗެއް ނޫން: ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

”ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ލޯބިކުރުން“ މިނަމުގައި މިރޭ ވިލިމާލޭގައި ދަރުސް އެއް ބާއްވަނީ