ދަރުސް ޚަބަރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން މިރޭ ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ

ޝެއިޚް ޖައުފަރު ފާއިޒްގެ ޙަދީޘް ކްލާހެއް މިރޭ

“މުޖައްރަބު” ދަރުސްގެ ސީޑީ ނުކުމެއްޖެ

އައްޝައިޚް އިލްޔާސްގެ، “ނަފްސީ ނަފްސީ ޢާލަމްގައި” ދަރުސް ދެ ރޭޑިއޯ އަކުން ލައިވް ކުރަނީ

އައްޑޫ ސިޓީގައި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ދަރުސްތަކެއް ބާއްވަނީ

”އުއްމަތުގެ އާދޭސް“ ދަރުސް މުއްދަތެއް ނެތި ފަސްކޮށްފި

“މައިންބަފައިންނަށްޓަކައި” މިނަމުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ދަރުސްއެއް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ

”އުއްމަތުގެ އާދޭސް“ މިނަމުގައި ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ޝެއިޚް ޖައުފަރު ފާއިޒްގެ ޤުރުއާން ތަފްސީރު ކްލާސް މިރޭ

އިސްލާމީ ޝަރީއަތަކީ އިންސާނީ ތާރީޚުގައި އަމާންކަމާ އޮމާންކަން ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ ޝަރީއަތެއް: ސަމީރު

ލައިވް ކަވަރޭޖް: ”ދިވެހިން ބޭނުމީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް“ ހިނގާލުން

މިރޭ ބާއްވާ “މުޖައްރަބު” ދަރުސް ރޭޑިއޯ އެޓޯލް އިން ލައިވް ކުރަނީ

އަދާލަތް ޕާޓީ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އައްޑޫގައި ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ