ދަރުސް ޚަބަރު

ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ދައުވާ ދަތުރެއްގައި އއ އަތޮޅުގައި

ޝެއިޚް ޖައުފަރު ފާއިޒްގެ ޤުރުއާން ތަފްސީރު ކްލާސް މިރޭ

ކިބުރުވެރިކަމަކީ ޙައްޤު މަގުން އެމީހަކު އެއްކިބާ ކުރުވާ ނުރައްކާތެރިކަމެއް: އައްޝައިޚް ހައިޝަމް

ޝެއިޚް ޖައުފަރު ފާއިޒްގެ ޤުރުއާން ތަފްސީރު ކްލާސް މިރޭ

އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ މަސްދަރުތަކަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ހަޖޫޖަހާ، ގޮތެއް ނުކިޔޭނެ: ޝެއިޚް ސަމީރު

“އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް” ދަރުސްގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ލީފްލެޓެއް ބަހާނެ: ސަލަފް

”ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޚުލްޤުފުޅު“ މިނަމުގައި ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

“އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް” މިނަމުގައި ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ޝެއިޚް ޖައުފަރު ފާއިޒްގެ ހަދީޘް ކްލާސް މިރޭ

އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ދަރުސްއެއް މިރޭ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި

“އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަގުސަދު” ދަރުސްގެ ރެކޯޑިން މަޖިލީހުން ހޯދަނީ

ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ގެ ދަރުސްތަކެއް ރ.ދުވާފަރުގައި ބާއްވައިފި

“ދަރިންނަށްޓަކައި” މިނަމުގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސެއް މިރޭ ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި