ދަރުސް ޚަބަރު

އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ ދަރުސް ‘ސުވަރުގެއިން ލިބުން އެދެނީ ކޮންއެއްޗެއް’ މިއަދު ހަވީރު

ޝެއިޚް އާދަމް ޝަމީމް ދެއްވާ ދަރުސް “ކުއްލި މަރު” ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ

“މާތް ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަން” މި ނަމުގައި ޚާއްޞަ ފޯރަމެއް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ

“ފީ ބުޔޫތް” ދަރުސް ސިލްސިލާ މިރޭ ދިއިސްލާމް އިން ލައިވް ކުރަނީ

ސަލަފް ޓޯކް މިރޭ އޮންނާނެ: ސަލަފް

“ސުވަރުގެ އެދޭ އަންހެނާ” މި ނަމުގައި ޚާއްޞަ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

އީމާންކަމަކީ އެއީ ހަމައެކަނި ދުލުން ބުނެލާ ބުނެލުމެއް ނޫން: ޝައިޚް ނިޝާން

“ލޯބީގެ ޝަރުޢީ މިންގަނޑު” ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ޝައިޚް ސަމީރުގެ ވަރަށް ޙާއްސަ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

“އުއްމަތަށްޓަކައި ކަރުނައެއް 2” ގެ ނަމުގައި ދަރުސެއް ބާއްވައިފި

އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރަކީ ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު: ޝައިޚް ސަމީރު

“އުއްމަތަށްޓަކައި ކަރުނައެއް” ނަމުގައި ޝައިޚް ޝަމީމްގެ ވަރަށް ޙާއްސަ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

ސަލަފް ޓޯކްގެ ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމް މިރޭ ބާއްވަނީ

“ފީ ބުޔޫތް” ދަރުސް ސިލްސިލާ މިރޭ ޖަޒީރާ ޓީވީއިން ދައްކަން ފަށަނީ