ދަރުސް ޚަބަރު

ޝައިޚް އަނީލްގެ ދަރުސެއް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި

“ﷲ ގެ ޢަޒާބަށް ބިރުވެތިވުން” ދަރުސް މިރޭ

“ﷲ ގެ ޢަޒާބަށް ބިރުވެތިވުން” ނަމުގައި ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

“އަންހެނުން” މި މައުޟޫއަށް ޖަމްޢިއްޔަތުލް ބަޔާންއިން ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

“އިސްލާމީ މުޖްތަމައެއްގެ ބިންގާ” ނަމުގައި ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ އުފަލާ އަރާމަށްޓަކާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަށިތައް ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް އެއްލާލައިގެން ނުވާނެ: ހުކުރު ޚުޠުބާ

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ދަރުސެއް ހުކުރުދުވަހު ބާއްވަނީ

“އިހުމާލު ނުވަމާ” ދަރުސް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ

ޝެއިޚް ފަރީދުގެ ދަރުސްއެއް ނ. ހެނބަދޫގައި ބާއްވައިފި

ވަރަށް ޚާއްޞަ ދެ ދަރުސެއް ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަނީ

ކޮންމެ މީހަކީވެސް މިދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިދާން ޖެހޭނޭ މީހެއްކަން އަބަދުވެސް ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ: ހުކުރު ޚުޠުބާ

ސްކައިޕް މެދުވެރިކޮށް ޝެއިޚް ނިޝާންގެ ދަރުސްއެއް ސ. ހިތަދޫގައި

އިސްލާމްދީނަށް ފާޑުކިޔަސް އެއީ ކަމެއްކަމަށް ނުދެކޭ ބަޔަކު އެބައުޅޭ: އުސްތާޛާ އަނާރާ

އަޅުގަނޑުމެން ލޯބިވާ ފަރާތްތަކާއި، ލޯބިވާ ކަންކަމަށްޓަކާ އާޚިރަތް ބަރުބާދުކޮށްގެން ނުވާނެ: ޝެއިޚް ޝަމީމް