ދަރުސް ޚަބަރު

“ޤުރުއާނާއި ސައިންސް” ގެ ނަމުގައި ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

“އިސްލާމްކަން” ދަރުސް ދިއިސްލާމްއިން ލައިވްކުރާނެ އިންޝާ ﷲ

“އަށްޑަނަ” ނަމުގައި ޑރ އިޔާޟްގެ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

ޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހިމްގެ “އިސްލާމްކަން” ދަރުސް މިރޭ

” ރޯދައަކީ އައްޑަނައެއް ” މި ނަމުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ޝައިޚް ސަމީރުގެ ދަރުސެއް ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާނީ

އުޚްތުންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ޝައިޚް ފިކްރީގެ ދަރުސެއް ބާއްވާނީ

ޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލްގެ ދަރުސެއް މިރޭ ކިނޮޅަހުގައި

އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ޝައިޚް މުހައްމަދު އިބްރާހިމްގެ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

ސައިޚް ސަމީރުގެެ “ނަބިއްޔާގެ ފަހު ވަޞިއްޔަތް” ދަރުސް މިރޭ އޮންނާނެ

“ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން” ނަމުގައި އުސްތާޛާ ސާމިރާގެ ދަރުސެއް

“ނަބިއްޔާގެ ފަހު ވަޞިއްޔަތް” ދަރުސް މާދަމާ ރޭ

“ޞާލިޙް ދަރިއަކު ބޭނުންތޯ؟” ދަރުސް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ

ދަރުސް ‘ޢަލީ رضي الله عنه ގެ ޙަޔާތްޕުޅު’ މިރޭ

ދަރުސް ‘ސޫރަތުލް ޤާފްގެ ތަފުސީރު’ މިރޭ