ދަރުސް ޚަބަރު

ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމްގެ ދަރުސެއް މިރޭ

ޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލްގެ ދަރުސެއް ކުޑަހުވަދޫގައި

“އަހަރުމެން ތައްޔާރު” ދަރުސް ދިއިސްލާމްއިން ލައިވާ ކުރާނެ

ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ

ސަލަފް ޓޯކް މިރޭ

“ޒަމާން” މިނަމުގައި ބާއްވާ “ސަލަފް ޓޯކް” ދިއިސްލާމްއިން ލައިވް ކުރަނީ

“ފަހު ޒަމާން” ނަމުގައި ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

“އަހަރުމެން ތައްޔާރު” ދަރުސް އޮންނާނީ ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި

“ރޯދައާއި އަންހެން ކަނބަލުން” ނަމުގައި ޝައިޚް އަލީ ޒާހިރުގެ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

ސަލަފް ޓޯކް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ

“އަހަރުމެން ތައްޔާރު” ނަމުގައި ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

ޑރ އިޔާޟްގެ “އަށްޑަނަ” ދަރުސް މިއަދު ހަވީރު

އުޚްތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޝައިޚް ފިކްރީ ދެއްވާ ދަރުސް މިރޭ

“ރޯދައަކީ އައްޑަނައެކެވެ” ދަރުސް މިރޭ