ދަރުސް ޚަބަރު

“ފީ ބުޔޫތް” ނަމުގައި ބާއްވާ ސިލްސިލާ ދަރުސް މިރޭ ނޫރު މިސްކިތުގައި

ހައްދުތައް ތަންފީޒްކުރުމުގައި ފަސްޖެހި ވަޑައިނުގަތުމަށް ސަލަފުގެ ނައިބުރައީސް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ގޮވާލައްވައިފި

އަދާވާތްތެރިންގެ މަޤްޞަދަކީ މުސްލިމުން އެމީހުންގެ ދީނުން ބޭރުކުރުން: ޑރ މުޤްބިލް

“ޓްރެވެލިންގ ޝައިޚް” ގެ ދަރުސް މިރޭ އައްޑޫގައި

1 ދުވަސް ތެރޭގައި ޝައިޚް ޝަމީމްގެ 5 ދަރުސެއް ބާއްވައިފި

ޝައިޚް ވަލީދުގެ ދަރުސެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި

ރާބިތަތު އުލަމާއުލް މުސްލިމީންގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ދެއްވާ ދަރުސްތަކެއް އަސުރު ނަމާދު ފަހުގައި

ޝައިޚް ވަލީދުގެ ދަރުސް މިރޭ

ކެނެޑާގެ ދާޢީ ޝައިޚް ވަލީދްގެ ދަރުސެއް ވިލިމާލޭގައި ބާއްވަނީ

“ފީ ބުޔޫތް” މިނަމުގައި ސިލްސިލާ ދަރުސްތަކެއް މާލެއާއި ވިލިގިލީގައި ފަށަނީ

މާތް ﷲ ގެ މަގުގައި ދެވޭ ދަޢުވަތުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ޝެއިޚް އަލީ ޒާހިރު

ޝައިޚް އަލީ އާދަމްގެ ދަރުސެއް މިރޭ ބަންޑާރަ މިސްކިތުގައި

“ޚައިރު ޒާދު”ދަރުސް ވީޓީވީއިން އިންޝާﷲ ލައިވްކުރާނެ

“ﷲ ގެ އަޒާބަށް ބިރުވެތިވުން” ދަރުސް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ