ދަރުސް ޚަބަރު

އެންމެ ބުރަ އަޅުކަން އަދި އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ކޮއްތު

ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބަކީ މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރި އަމާންތަނަކަށްވުން: ޝައިޚް ސަމީރު

“ސަލާމަތްވެވޭނީ…” މި މައުޟޫއަށް ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް

“ޞަޙާބީންގެ އަޚްލާޤު” ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ދަރުސް ހޮނިހިރު ރޭ

އަލުން ދިރުއްވޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރެވިއްޖެ! – ސައިންސްވެރިން

ތުރުކީއަށް ފަރުވާއަށް ގެނައި ޣައްޒާގެ ޒަހަމުވެފައިވާ މީހުންނަށް ޢުރުދުޣާން ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި ހާލުބައްލަވައިފި

އީމާންކަމަކީ އެއީ ހަމައެކަނި ދުލުން ބުނެލާ ބުނެލުމެއް ނޫން: ޝައިޚް ނިޝާން

“ލޯބީގެ ޝަރުޢީ މިންގަނޑު” ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ޝައިޚް ސަމީރުގެ ވަރަށް ޙާއްސަ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

“އުއްމަތަށްޓަކައި ކަރުނައެއް 2” ގެ ނަމުގައި ދަރުސެއް ބާއްވައިފި

އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރަކީ ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު: ޝައިޚް ސަމީރު

“އުއްމަތަށްޓަކައި ކަރުނައެއް” ނަމުގައި ޝައިޚް ޝަމީމްގެ ވަރަށް ޙާއްސަ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

ސަލަފް ޓޯކްގެ ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމް މިރޭ ބާއްވަނީ

“ފީ ބުޔޫތް” ދަރުސް ސިލްސިލާ މިރޭ ޖަޒީރާ ޓީވީއިން ދައްކަން ފަށަނީ