ދަރުސް ޚަބަރު

ޝައިޚް އަނީލްގެ ދަރުސެއް މިރޭ އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި

ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބަކީ މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރި އަމާންތަނަކަށްވުން: ޝައިޚް ސަމީރު

‘އިސްލާމްދީނާއި މީޑިއާ’ ދަރުސް މިރޭ

‘އިސްލާމްދީނާއި މީޑިއާ’ ގެ ނަމުގައި ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

ޝައިޚް އަލީ ޒައިދުގެ ދަރުސެއް ކުޑަހުވަދޫގައި

“އެންމެ ހެޔޮ ކޮއްތު” ދަރުސް ކެންސަލްވެއްޖެ

މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ

“ސަލާމަތްވެވޭނީ…” މި މައުޟޫއަށް ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް

“ޞަޙާބީންގެ އަޚްލާޤު” ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ދަރުސް ހޮނިހިރު ރޭ

އަލުން ދިރުއްވޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރެވިއްޖެ! – ސައިންސްވެރިން

ޝައިޙް ޝަމީމްގެ ދަރުސް “ނަފްސުގެ ޙުރުމަތްތެރިކަން” ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ

ތުރުކީއަށް ފަރުވާއަށް ގެނައި ޣައްޒާގެ ޒަހަމުވެފައިވާ މީހުންނަށް ޢުރުދުޣާން ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި ހާލުބައްލަވައިފި

ޝައިޚް އިމްރާންގެ ދަރުސް ރަމަޟާންމަހު ކޮންމެދުވަހަކު

ޝައިޚް ނަޝީދުގެ ކްލާސްތަކެއް އޯޑިއޯން މިސްކިތުގައި ފަށަނީ