ކޮލަމިސްޓް

ރަޖަބު މަސް ހާއްސަކޮށްގެން ރޯދަ ހިފުމުގެ ހުކުމް

ހުކުރު ދުވަހުގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތު

ނުފެންނަ އަގު

ސިޔާސީ ފަސާދަ (ދެވަނަ ބައި)

ތަޔައްމުމް ކުރުމަކީ ކޮބާ؟

ޚާލިދު މިޝަޢަލްއަށް ވިހަލުން: މުސާދުންގެ އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބު (4 ވަނަ ބައި)

ތާއިފްގެ ހާދިސާ

ޚާލިދު މިޝަޢަލްއަށް ވިހަލުން: މުސާދުންގެ އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބު (3 ވަނަ ބައި)

މުޞީބާތުގެ ވަގުތުގައި ހަދާނީ ކިހެނެތް؟

ޚާލިދު މިޝަޢަލްއަށް ވިހަލުން: މުސާދުންގެ އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބު (2ވަނަ ބައި)

ވައްހާބިޒަމަކީ ކޮބާ؟

ޚާލިދު މިޝަޢަލްއަށް ވިހަލުން: މުސާދުންގެ އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބު (1 ވަނަ ބައި)

ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުން ހައްދުފަހަނައަޅާފައި

ސިޔާސީ ފަސާދަ (ފުރަތަމަ ބައި)