ކޮލަމިސްޓް

ފައިސާ ފޮތީގައި “ބަދަން” ލިޔެވިފައި އެބައޮތްހެއްޔެވެ.

ގުރުދާ (ކިޑްނީ) އިން އަދާކޮށްދޭ ވަޒީފާތައް

އުފާވެރި ގެވެހި ދިރިއުޅުން-3 ( ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްޞަ )

އިންސާނީ ޙައްޤު ތަކާއި ކާފަރުން ރުއްސުން

ލޯބިވާ މަންމަޔަށް ޝުކުރިއްޔާ!

ބަންގްލަދޭޝްގެ “ޝެއިޚް އިލްޔާސް” މަރާލާއިރު ދިވެހި މުސްލިމުން ހަނުތިބެނީ!!!

ނަން ކިޔުމުގައި މަނާވެގެންވަނީ ޢާޞިޔާ އޭ ކިޔުމެވެ. އާސިޔާ އޭ ކިޔުމެއް ނޫނެވެ.

ބަންގީގައި އެ ކިޔަނީ އަކްބަރު ރަސްގެފާނުގެ ނަންފުޅެއްނޫނެވެ!..

ބާއްޖަވެރި އަތްބަކަށް ވުމަށް ..!

ކުރެވޭ ކިތަންމެ ކުޑަކަމަކުން މުޅިޢުމުރުގައިވެސް ހިތާމަކުރަންޖެހިދާނެ!

ސަރުކާރަށް މުހިއްމީ އޮލިމްޕަސް، ޢަރަބިއްޔާއެއް ނޫން!

“ﷲ ސުބުހާނަހޫވަތަޢާލާ ދެކެ ލޯބިވާށެވެ”

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ހެޔޮ ފިކުރު ޚިޔާރުކުރަން ޖެހިފައި

ހެއްލުންތެރިވުމަކީ ގެއްލުމުގެތެރެއަށް ހުށަހެޅިގަތުމެވެ.