ޚިޔާލު ބަލައިގަތުމުގެ މިންގަނޑު

ފާޅު ކުރެވޭ ހިޔާލުތައް ޖެހުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑު:

1- އިސްލާމް ދީނާއި ހިލާފު ނުވާގޮތަށް ހިޔާލު ފާޅު ކޮށްފައިވުން.
2-  ފާޅުކުރެވޭ ހިޔާލަކީ ލިޔުމާއި ގުޅުންހުރި ހިޔާލަކަށް ވުން.
3-  ލިޔުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބިނާ ކުރުވަނިވި ފާޑު ކިޔުންތަކެއް އެކުލެވޭ ހިޔާލައެއް
ކަމުގައިވުން.
4-  ބޭ އަދަބީ ބަސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ލިޔެފައި ހުންނަ ހިޔާލަކަށް ނުވުން.
5-  ފާޅުކުރެވޭ ހިޔާލުގައި މީހަކަށް އިންޒާރެއް ދީފައި ނުވުން.
6-  ގޯސް ކަމަކަށް ހިތްވަރު ދީފައިވާ ހިޔާލަކަށް ނުވުން.
7-  ޒާތީ ގޮތުން މީހުންގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާ ފަދަ ހިޔާލަކަށް ނުވުން.
8-  ޝައްކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ހިޔާލެއްކަމުގައި ނުވުން.
9-  ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ބޭ އަދަބީ ނަން ނަމުން
މުހާތަބުކޮށް ލިޔެފައިވާ ހިޔާލަކަށް ނުވުން.
10-  ފާޅު ކުރެވޭ ހިޔާލަކަށް ރައްދުގައި ހިޔާލެއް ފޮނުވާ ނަމަ އެ ހިޔާލަކީ
މައުލޫއިން ބޭރުނުވާ ހިޔާލަކަށް ނުވުން.
11-  ތަކުރާރުކޮށް ފޮނުވާފައި ހުންނަ ހިޔާލަކަށް ނުވުން.