ނިއުމާ ހާރޫން

ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ!

ޞާލިޙް އަނތްބެއްގައި ހުންނާނެ ސިފަތަށް (ފަހުބައި)

އައްޑޫ ސިޓީގައި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ދަރުސްތަކެއް ބާއްވަނީ

އިޓަލީގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ދަސްވެނިވުން ބާއްވައިފ

އިސްރާއީލުން ހިންގަމުން ގެންދާ ޖަރީމާތަށް ކުށްވެރިކުރަން: އެމްޕިބިއޭ

ޞާލިޙް އަނތްބެއްގައި ހުންނާނެ ސިފަތަށް (ހަތަރުވަނަބައި)

ޢީދު ނަމާދު ކުރާ ސްޓޭޑިއަމް ސަރަޙައްދަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޖަލުތަކުގައި އަނިޔާކުރަމުންދާ ކަމަށް އދ. އިން ހާމަކޮށްފި.

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް ހައްޖާޖީން ފުރަން ފަށައިފި.

އުއްމުލް ޤުރާ ޔުނިވާސިޓީއަށް ދިވެހި 2 ދަރިވަރަކު ހޮވިއްޖެ.

އަހަރެންގެ ޙަޔާތް

ޖަމްޢިއްޔަތުލް އަޚަވާތުން އިންތިޒާމްކުރި ދަރުސް ރޭ ބާއްވައިފި

ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިޔާގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ