އައްޝައިޚް އަބްދުﷲ ބިން އިބްރާހިމް

އަންހެންކުދީން ޚިތާނުކުރުން: އިސްލާމްދީނުގައި އިޤްރާރުވެފައިވާ ހުއްދަކަމެއް! (4)

އަންހެންކުދީން ޚިތާނުކުރުން: އިސްލާމްދީނުގައި އިޤްރާރުވެފައިވާ ހުއްދަކަމެއް! (3)

އަންހެންކުދީން ޚިތާނުކުރުން: އިސްލާމްދީނުގައި އިޤްރާރުވެފައިވާ ހުއްދަކަމެއް! (2)

އަންހެންކުދީން ޚިތާނުކުރުން: އިސްލާމްދީނުގައި އިޤްރާރުވެފައިވާ ހުއްދަކަމެއް! (1)

އިސްލާމުން އަބަދުވެސް ބަރޯސާ ވާންޖެހޭނީ މާތްﷲ އަށެވެ.

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ (މަދީނާ)ގައި ދީންކިޔަވާކުދިން ކިޔަވާ ފިޤުހު(މުޤައްރަރު) ފޮތް

ބިސްމީގެ ޢަޖާއިބު

ޝިރުކުން ބަރީއަވުމުގައި ގެރި ކަތިލީ މީހުންގެ މަންހަޖުން މުސްލިމުން ދުރުވާން ޖެހޭނެއެވެ. (6 ވަނަ ބައި)

ޝިރުކުން ބަރީއަވުމުގައި ގެރި ކަތިލީ މީހުންގެ މަންހަޖުން މުސްލިމުން ދުރުވާން ޖެހޭނެއެވެ. (5 ވަނަ ބައި)

ޝިރުކުން ބަރީއަވުމުގައި ގެރި ކަތިލީ މީހުންގެ މަންހަޖުން މުސްލިމުން ދުރުވާން ޖެހޭނެއެވެ. (4 ވަނަ ބައި)

ޝިރުކުން ބަރީއަވުމުގައި ގެރި ކަތިލީ މީހުންގެ މަންހަޖުން މުސްލިމުން ދުރުވާން ޖެހޭނެއެވެ. (3 ވަނަބައި)

ޝިރުކުން ބަރީއަވުމުގައި ގެރި ކަތިލީ މީހުންގެ މަންހަޖުން މުސްލިމުން ދުރުވާން ޖެހޭނެއެވެ. (2 ވަނަބައި)

ޝިރުކުން ބަރީއަވުމުގައި ގެރި ކަތިލީ މީހުންގެ މަންހަޖުން މުސްލިމުން ދުރުވާންވާނެއެވެ. (1 ވަނަބައި)

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ދަންނަބޭކަލުން ވެސް އިޒާރު ތަނބިކައްޓަށް ވުރެ ތިރި ނުކުރުމަށް ވަނީ އަންގަވާފައި