އައިޝަތު ސަޙްލާ

އަނބިމީހާ ރުއްސަންވެގެން 81 އަހަރުގެ މަންމައަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލައިފި

ޙައްޖުވެރިން އެނބުރި ޣައްޒާއަށް އައުމަށް މިޞްރުން ރަފާ ބޯޑަރު ހުޅުވައިފި

އަޒަރުބައިޖާންއިން 100 ޓަނުގެ އެހީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ފޮނުވައިފި

އެހީގެ ތަކެތި ބެހުމާއި ރޮހިންގިޔާ މުސްލިމުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ބަންގްލަދޭޝްއަށް

ރޮހިންގިޔާ މުސްލިމުން ދަތުރުކުރި ބޯޓެއް އަޑިއަށްގޮސް ފަސް ކުދިން ނިޔާވެއްޖެ

ރޮހިންގިޔާ މުސްލިމުންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އުރުދުޣާން ސޫކީއާއި މަޝްވަރާކޮށްފި

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކޮށްފި

5 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު ރޭޕްކުރުމަށްފަހު މަރާލި މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބުދީފި

ސައުދީގައި މިފަހަރުގެ ޢީދު ބަންދަށް 16 ދުވަސް

ހަރަމްފުޅު ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހައްޖުގެ ފަހުން އަލުން ފަށަނީ

“ރިޝްވަތު” ނަމުގައި ހުކުރުދުވަހުގެރޭ ސަލަފުން ދަރުހެއް ބާއްވަނީ

ސަލަފް ފޯރަމް މާދަމާރޭ

ފޭސްބުކްގައި މުރުތައްދުވެ، ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރި މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމަށް މަކުނުދޫ ދީނީ ރޫހުގެ ފަރާތުން އިޙްޔާ ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި