އައިޝަތު ސަޙްލާ

އިޒްރޭލު ސިފައިން އަމިއްލައަށް މަރުވާ އަދަދު ގިނަވަނީ

18 އަހަރުނުވާ އަނބިމީހާއާއެކު އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގުމަކީ ކުށެއްކަމަށް އިންޑިއާގެ ސްޕްރިމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކޮލެރާ ވެކްސިން ދޭންފަށައިފި

ރަޝިޔާ ސޫރިޔާގެ ހަނގުރާމައަށް ތަދައްހުލްވިތާ 2 އަހަރު، 5000 އަށްވުރެ ގިނަ އާއްމު ރައްޔިތުން މަރައިފި

މިއަހަރު ސޫރިޔާގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ މިދިޔަމަހު

މިޔަންމާ ސިފައިން އަހަރެންގެ ދަރިފުޅުގެ ކަރު ބުރިކޮށްލާ އަހަރެން ރޭޕްކުރި

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ޒައިތޫނި ގަސްތަކުގައި ޔަހޫދީން ހުޅުޖަހައިފި

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން އެތެރެވިޔަ ނުދިނުމަށް އިންޑިޔާއިން ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

މޫނު ބުރުގާ އެޅުމުންކުރާ ހުރިހާ ޖޫރިމަނާއެއް ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ދައްކަދެނީ

4000 މުސްލިމް ކިޔަވާކުދިން މަރާލުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ﷲ ގެ ރަހުމަތުން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ބެލުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް

އަނބިމީހާ ރުއްސަންވެގެން 81 އަހަރުގެ މަންމައަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލައިފި

ޙައްޖުވެރިން އެނބުރި ޣައްޒާއަށް އައުމަށް މިޞްރުން ރަފާ ބޯޑަރު ހުޅުވައިފި

އަޒަރުބައިޖާންއިން 100 ޓަނުގެ އެހީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ފޮނުވައިފި