އައްޝައިޚް ޝަފީޢު އަބްދުﷲ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އުސްތާޛުލްޖީލު މުޙައްމަދު ޖަމީލުދީދީގެ ބަސްފުޅެއް (މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް ޚާއްޞަ)…

ބަދަލު އައީ ޢަދާލަތު ޕާޓީއަކަށް ނޫނެވެ!

ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ އަޘަރު ދިވެހި އުންމަތުން ފިލައިނުދާނެއެވެ.

ﷲ ގެ ގެކޮޅުތަކުގައި އެކަލާނގެ ދީނަށް ގޮވައިލުމަށް ހުރަސް ނާޅާށެވެ.

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ މާތް މަތިވެރި ޝަރީޢަތެކެވެ (3)

ތިބާގެ އަގުހުރި ވަޤުތުތައް ބޭކާރުވިޔަ ނުދޭށެވެ.

ޢިލްމުގެ މާތްކަން

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ މާތް މަތިވެރި ޝަރީޢަތެކެވެ. (2)

އަހަރެންގެ ބައިވެރިވުން، ދަރިވަރުގެ ކުރިއެރުން

ބިސްމީގެ މައްސަލައަށްވުރެ މަހާސިންތާގައި ބަހުސްކުރަން މާ މުހިއްމު ކަންކަން އެބަހުރި: ޝެއިޚް ޝަޙީމް

ދީނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ޢިލްމުވެރިންގެ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަނީ

މުޒާހަރާގައި ޑިމާންޑް ކުރި ކަންތައް ރައީސް އަޑުއެއްސެވިއަ ނުދޭނެކަމަށް ރީކޯ މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ކުއްލި ޚަބަރު: ޝެއިޚް އިމްރާނާއި ޝެއިޚް ޝަޙީމަށް ބަޔަކު މީހުން ހަމަލާ ދޭން އުޅެފި

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ މާތް މަތިވެރި ޝަރީޢަތެކެވެ. (1)