ޙަސަން ޝިޔާޒް

ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނޭވެ. ތިގޮތުގައި ހިފަހައްޓާލާށެވެ.

ރޯދަ މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މާހެފުން ބޭއްވުން

މިއުޒިކަކީ ޝައިޠާނާގެ ނުރައްކާތެރި، ވިހަގަދަ ހަތިޔާރެކެވެ!

އިނާމަކަށް ދެ ޢުމްރާ ދަތުރު ލިބޭ އިސްލާމް ކޯހެއް މަރަދޫގައި ހިންގައިފި

ޑރ. ޙުސައިންގެ ވާހަކަ: ޙަޤީޤީ މޮޅުވުމަކީ ޕީއެޗްޑީއެއް ނޫން، ހެޔޮ ޢަމަލުކޮށް ދީނުގައި ބާރަށް ހިފަހައްޓައިގެން ހުރުން

ތަޢުލީމީ މަންހަޖުގައި މިއުޒިކް ހިމެނުމުގެ ސަބަބުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޖީލު ހަލާކުވެގެންދާނެ : ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް

ތުއްތު ކުދިންނާއި ނުގުޅޭ ގޮތަށް ކިޔަވައިދިނުމަކީ ކޮބާ؟

ފުން ހިތާމައެއް ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ ބަޔަކަށް އެހީވުމުގެ ނަމުގައި “މަޖާކުރުމުގެ ފެސްޓިވަލެއް”؟

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: ބާރަ އަހަރަށް ފަހު

ޤުރުއާން މަޖުބޫރުކުރުމާ ބެހޭ ޤަރާރު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ޑރ. އަފްރާޝީމް ހުށަހެޅުއްވި މަޤްޞަދާ ޚިލާފަށް : ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ޙިރާ ސްކޫލުން ޕެރޭޑެއް ބާއްވައިފި

ގެނުވިއޭ ހިތްތަކަށް ހަމަޖެހުން! … ވަޅުޖެހިފައިވާ ސުންނަތެއް ދިރުވުމުން!

ޓެކްސް ނެގުން ހުއްދަވާނީ ވަކި ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތިން : އިސްލާމީ ފިޤްހު އެކަޑަމީ

ފުލުހުންނަށް ތުނބުޅި ބެހެއްޓުން ހުއްދަކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ “ޔުނިފޯމް ގަވާއިދު” ގެޒެޓްކޮށްފި