އަޙްމަދު ނިޔާޒް

ކަރަންޓު ކެނޑުމާމެދު ޖަނަރޭޓަރެއްގެ ޝުޢޫރު…

ދަރިވަރުންނަށް ހިޖްރީ ތާރީޚް ޖަހަންވެސް ބުނެދޭށެވެ.

ޚާލިދު މިޝަޢަލްއަށް ވިހަލުން: މުސާދުންގެ އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބު (4 ވަނަ ބައި)

ޚާލިދު މިޝަޢަލްއަށް ވިހަލުން: މުސާދުންގެ އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބު (3 ވަނަ ބައި)

ޚާލިދު މިޝަޢަލްއަށް ވިހަލުން: މުސާދުންގެ އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބު (2ވަނަ ބައި)

ޚާލިދު މިޝަޢަލްއަށް ވިހަލުން: މުސާދުންގެ އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބު (1 ވަނަ ބައި)

ރޭގަނޑު ނިދަން އުނދަގޫވޭތަ؟ ނިދި ނައިސްގެން އުޅެންޖެހޭތަ؟ ނިދިއަޔަސް ހިނދުކޮޅު ކޮޅުން ތެދުވަންޖެހޭތަ؟ ހެލްޕްލައިނެއް ބޭނުންތޯ؟

ބަންގީގައި އެ ކިޔަނީ އަކްބަރު ރަސްގެފާނުގެ ނަންފުޅެއްނޫނެވެ!..

ހެއިޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް އެންމެ ފަހުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެއްޖެ

ބަނގުލަދޭޝްގެ ޖަމާޢަތުލް-އިސްލާމީ ޕާޓީގެ ނަޢިބު ރައީސަށް މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވައިފި

އިނގިރޭސިން ފޭރިގަނެގެން ގެންދިޔަ ޖަވާހިރު އަނބުރާ ދިނުމަށް އިންޑިޔާއިން އެދިއްޖެ

ޚާލިދު މިޝާލްއަށް ވިހަލުން: މުސާދުންގެ އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބު (2ވަނަ ބައި)

ޚާލިދު މިޝާލްއަށް ވިހަލުން: މުސާދުންގެ އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބު (1ވަނަ ބައި)

ސަމާސާ އަދަބު: އަހަރަމެން ރަށުގަވެސް އެއާރޕޯޓެއް އަޅާދޭށެ