އަޙްމަދު ނިޝްވާން

ސައުދިޢަރަބިޔާއާއި ތުރުކީއާއި ގުޅިގެން ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުތަކެއް ޤާއިމްކުރަނީ

ސީރިޔާގެ މައްސަލައަށް އޮތް ހަމައެކަނި ޙައްލަކީ އަސަދު ވެރިކަމުން ފޭބުން- ފްރާންސް

އިންޑޮނޭޝިއާއަށް އައި ބިންހެލުމުގައި ހަމީހުން މަރުވެއްޖެ

ޢީދުގެ އުފާފާޅުކުރަމުންދަނިކޮށް އެމެރިކާއިން ޕާކިސްތާނަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްގައި 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ސައުދިޢަރަބިޔާގައި އެތަކެއް މުސްލިމުން ޢީދުނަމާދު ކޮށްފި

ލީބިޔާގެ ހަނގުރާމަވެރިން ސޫރިޔާގެ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ގުޅިއްޖެ

ފްލޮރިޑާގެ މުސްލިމު އާއިލާއަކަށް ޕެޓްރޯލް ބޮމުން ހަމަލާދީފި

އެސިޑް ފުޅި ތަކަކުން އިލިނޮއިގެ އިސްލާމިކް ސްކޫލަކަށް ހަމަލާދީފި

ސައުތުއޭމްޕްޓަންގެ މިސްކިތްތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދޭނެކަމަށްބުނި މީހަކަށް ހުކުމްކޮށްފި

ސޫރިޔާ ސަރުކާރުގެ ހަނގުރާމަމަތީ ޖެޓެއް އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ވައްޓާލައިފި

ސޫރިޔާގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ މަންދޫބު އިދިކޮޅުފަރާތްތަކާ ގުޅިއްޖެ

ޚުރުމޫޒްގެ ކަނޑުއޮޅިކައިރިން އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރަކާއި ތެޔޮޓޭންކަރެއްޖެހި މުޑިއަރައިފި

މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނަށް ހުތުރުބަސް ބުނި ޝީޢީއަކު ޖަލަށްލުމަށް ބަޙްރައިންގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމް ކޮށްފި

ޕާސްކިތާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވައިގެމަގުން ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ