އަހުމަދު ނީޒާދު

އެއްދުވަސް މާލޭގައި

ޖިންސީ ކުށުގެ ބިލް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުން ތައުބާވުމަށް ޑރ. ޢިޔާޟު ގޮވާލައްވައިފި

ކ. ގުރައިދޫގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވައިފި

”ދެބަސްވުމާއި ދެކޮޅުވެރިކަން“ މިމުޖުތަމަޢުއަށް ދިމާވެފައިވާ މުސީބާތެއްނޫންބާ؟

ކީރިތި ޤުރުޢާން އާ ބެހޭ މަރުކަޒުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކ. ގުރައިދޫގެ ޤުރުޢާން ކުލާހެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފި

އިސްލާމްދީނުގެ ދަޢުވަތު ފަތުރާބަޔަކާއި އެކަން ހުއްޓުވާ ބަޔަކު: އެއްފަދަވާނީ ކޮންގޮތަކުންތޯ؟

ގުރައިދޫ މަދަރުސާގެ ފަންކާތަކަށް ގެއްލުންދިނުމުން ޓެސްޓު ކެންސަލްކޮށްފި

ޑިސެމްބަރ 23 ގައި ބާއްވާ މުޒާހަރާ ކ. ގުރައިދޫގަވެސް

ޝެއިޚް މުހައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ވަރަށް ޚާޞަދަރުސްއެއް މިއަދު ކ. ގުރައިދޫގައި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކ. ގުރައިދޫގައި ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

ރިސޯރޓްތަކުގެ ދޮންވެލި ތުނޑިތައްފަދައިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ދޮންވެލި ތުނޑިތައް ހަޑި ނުކުރައްވާ!

ޕީސް ކޮންފަރެންސް 2011 މިއަދު ފެށެނީ

ޢީދު އައީ ހިނިތުންވަމުން… މީރުވަހުން ޖައްވު ހުވަނދުލަމުން…