ޢަލީ ނަޛީރު

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ރައްޔިތުންގެ ފަރުދީ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަތުން

އިސްތިއުފާ ދެއްވި ރައީސް ނަޝީދަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް

ތުނބުޅިބޭލުމުގެ މަޖުބޫރުކަން ނައްތާލުން!

މީ ދިވެހިންނޭ!!! މީ ދިވެހިންނޭ!!!! (ލަވައިގެ ޅެން)

ދިވެހިންގެ އީމާންކަން މިފަހަރު ހަމަ ސުމެއްތަ!؟

ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާދެއްވީ މަޖުބޫރުވެ ވަޑައިގެންނެވެ!

ނިފާޤުކަމަކީ އެޒާތުގެ ކަމެކެވެ.

ޙާމިދު ތައުބާވާން ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ޙައްލު ހެއްޔެވެ؟

އިސްލާމް ދީން ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށްހެދުން!

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ “މިސްކިތް ފަންޑު”!

އެއީ ޢިލްމުވެރިކަމަކުން ވާކަމެއްނޫނެވެ.

އިންސާފް ހޯދާނީ ކިހިނެއް..؟

ސިޔާސީ ޓެރެރިޒަމް ނައްތާލުމާއި އިސްލާޙީ ޙަރަކާތް ނެގެހެއްޓުން!

ވަޠަންގެ އާދޭސް….