މުހައްމަދު ނަޒީ

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމް ޔޫޓިއުބް އިން ނެގުމަށް ބްރެޒިލްގެ ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

އެމެރިކާ ގެ ޓައުން އެއް ހައްދުފަހަނަ އަޅައިފި – ބަނގުރާ މަނާކޮށްފި

ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހެދި ފިލްމްގެ ހަޤީޤީ ބޭނުމަކީ ކޮބާހެއްޔެވެ؟

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުދެކުމަށާއި އެކަން މަނާކުރާ ގާނޫނުތަށް އުވާލުމަށް ޕިއްލޭ ގޮވާލައިފި

އިންޑިއާ – އީރާން ތެލުގެ ވިޔަފާރިގައި ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި ރަން ބޭނުންކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ސެޕްޓެމްބަރ 11 ގައި އެމެރިކާއަށް ދެވުނު ހަމަލާގެ ކުރިން އުސާމާ ބިންލާދީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކުގެ ޝަރީއަތް ބޭއްވުމަށް ތާލިބާން ސަރުކާރުން އެމެރިކާއަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ

އެމެރިކާގެ އެފް.ބީ.އައި އިން ދެކޭގޮތުގައި އާއްމު ގިނަ މުސްލިމުންނަކީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ބައެއް.

އައްމާންގައި ހުންނަ އިޒްރޭލު އެމްބަސީދޮށުގައި ކުރަން ތައްޔާރުވަމުންދާ މުޒާހަރާއާއި ގުޅިގެން އިޒްރޭލުގެ ސަފީރު ފިލައިފި

ހުސްނީ މުބާރަކްގެ ވެރިކަމުގައި މިސްރުން އިޒްރޭލަށް ގޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރީއަތް ކުރިޔަށް

އިޒްރޭލާއި ގުޅުން ކަނޑާލުމަށް ގޮވާލާ އުރުދުންގައި މުޒާހަރާކޮށްފި