މުޙައްމަދު މުޒައްފަރު

ތިބާ ޢުމަރު ބުން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް (ރަޙިމަހުﷲ) ދަންނަމުހެއްޔެވެ؟ (ތިންވަނަ ބައި)

ތިބާ ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް (ރަޙިމަހުﷲ) ދަންނަމުހެއްޔެވެ؟ (ދެވަނަ ބައި)

ތިބާ ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް (ރަޙިމަހުﷲ) ދަންނަމުހެއްޔެވެ؟

އަލުން ދިރުއްވޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރެވިއްޖެ! – ސައިންސްވެރިން

ފަހެ ތިބާ އެ ޤުރުއާނަކީ ތިބާގެ “ބެސްޓް ފްރެންޑް” އަށް ހަދަންވީ ވަގުތު ނުޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

އަލް ޤައްސާމް ބްރިގޭޑްސް އާއި ޒަޔަނިސްޓް އަސްކަރިއްޔާއަށް އަވަސް ކަޅިއެއް!

އަންހެން ކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ނުދިނުމަކީ ހުޅަނގުގެ ބޯދާ ފިކުރެއް! – ތިންވަނަ ބައި (ފަހު ބައި)

އަންހެން ކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ނުދިނުމަކީ ހުޅަނގުގެ ބޯދާ ފިކުރެއް! – ދެވަނަ ބައި

އަންހެން ކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ނުދިނުމަކީ ހުޅަނގުގެ ބޯދާ ފިކުރެއް!