މުޖުތަބާ ޙަމީދު

ބުރުގާ ނާޅާ އަންެހެނުންގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލުނުކުރަން އުރުދުނުއިން ހަމަޖައްސައިފި

ޙައްޖު 1434: ސިސިލްފަރު ޙައްޖު ގްރޫޕްގެ ޙައްޖުވެރިއެއްގެ އިންޓަވިއު

ޙައްޖު 1434: ސަފާ ނަސީމްގެ އިންޓަވިއު މައްކާއިން

ޙައްޖުގެ އަޕްޑޭޓު “އަލްފަޖުރު” ފޭސްބުކު ޕޭޖުގައި ގެނެސްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި.

އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވުމާ ބެހޭގޮތުން ރައްބާނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ފަތުވާ

ޝަރުތުތަކަކާއި އެކު ވެރިކަށް ދޫކޮށްލުމަށް ބައްޝާރު ހުށައަޅައިފި.

އިޚްވާނުލް މުސްލީމީންގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި

“މިޞްރަށް ހުޅަނގުންދެމުން އައި މަލީ އެހީ ކަނޑާލުމުން ލިބޭ މާލީ ގެއްލުންތައް ފޫބައްދައިދޭނަށް”: ސަޢުދީ

މިޞްރުގެ ރައީސް މުރުސީ އިތުރު 15 ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަށް ނިންމައިފި

ހުސްނީ މުބާރަކު ޖަލުން މިނިވަންކުރަނީ

މިޞްރުގެ ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ ފޭސްބުކްޕޭޖްގައި ބަޣާވާތުގެ ބައެއް ސިއްރުތައް ހާމަކޮށްފި

“ފުލުހުން ބޭނުންވަނީ ޟުޙާ ނަމާދުކުރަން، އެކަމަކު އިޚްވާނީން އެކަމަށް ހުރަސްއަޅަނީ”: އަލްޢަރަބިއްޔާ ޓީވީ

“ބައްޕާއޭ މާޢަފުކުރައްވާށޭ އެކަމަކު މިހުރިހާ ލޭ އޮހޮރުމުގެ ސަބަބަކީ އަހަރެމެންގެ މުދަލޭ.”

މިޞްރުގެ ސެކިއުލަރ އަސްކަރިއްޔާއިން 40 މުސްލިމުން ޤަތުލުކޮށްލައިފި