ޢަބްދުﷲ ނަސީމް

އެންމެންގެ ރުހުމެއް ނުހޯދޭނެ

ޔަހޫދީންގެ ނުރައްކާތެރިކަން

އެންމެ ރިވެތި ޒީނަތް

“ތިޔަބައިމީހުންނަށް ސުވަރުގޭގެ ގެރެންޓީ ދެމެވެ”

މުސްލިމުން މިހާ ބައިބައި ވެފައި މިވަނީ ކީއްވެ؟ (5) ހައްލަކީ ކޮބާ؟

ބަސްމަލާގެ ތަފްސީރު

މުސްލިމުން މިހާ ބައިބައި ވެފައި މިވަނީ ކީއްވެ؟ (4) ތަޤުލީދު ކުރުން

މުސްލިމުން މިހާ ބައިބައި ވެފައި މިވަނީ ކީއްވެ؟ (3) ބިދުޢަ ހެދުން.

މުސްލިމުން މިހާ ބައިބައި ވެފައި މިވަނީ ކީއްވެ؟ (2) އަޤީދާ ފާސިދުވުން

މުސްލިމުން މިހާ ބައިބައި ވެފައި މިވަނީ ކީއްވެ؟ (1) ޝިރުކު ކުރުން

“ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އަހަރެން ދެން ދުވަހަކުވެސް ފެގެއް ނުބޯނަން” (2 ވަނަ ބައި)

“ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އަހަރެން ދެން ދުވަހަކުވެސް ފެގެއް ނުބޯނަން”(1 ވަނަ ބައި)

އަހެރެންނަށް ވުރެ ވަކީން ބޮޑަށް އިސްލާމްދީންދެކެ ލޯބިވާ މީހަކު ނުހުންނާނެ

ދީނީ ކުދިން ދުނިޔަވީ ތަޢުލީމު އުނގެނުން