އަލީ މަފާޒު

މިނިވަން ދުވަހެއް ނިމިދިޔައީއެވެ. ނަމަވެސް…

ތާރީޚީ ފަތްފުއްތަކުން ދިވެހިންގެ މޫނު ބުރުގާ

ޖީއެމްއާރުގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް އަތުލީ ޕީޕީއެމްގެ ބުރަ މަސައްކަތުން: އަބްދުﷲ ޔާމީން

ހައްޖާޖީންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕް މިއަދު ރާއްޖެ އަންނާނެ: ހައްޖު މިޝަން

ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރަނީ

ރައީސް ވަހީދު ފަދަ ޤާބިލު ބޭފުޅަކަށް ވެރިކަން ހަވާލުކުރެއްވެވިކަން އެއީ މާތްﷲ މިންވަރު ކުރެއްވެވި މަތިވެރި ނިއުމަތެއް: ޝިޔާމް

“ނީލަމް” ތޫފާން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނީ ރާއްޖެ އާއި ދުރަށް: މެޓް

ބޭނުންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގައި ރައްޔިތުން ދައްކާ އިސްލާމީ އުޞޫލު އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަން: ރައީސް ނަޝީދު

ވިއްސާރައިގައި ހޯރަފުށްޓަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ބެއްލެވުމަށް ރައީސް ވަހީދު މިއަދު އެރަށަށް ފުރާ ވަޑައިގެންފި

ކުރިއަށްއޮތް 48 ގަޑިއިރު ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދެއްވުމަށް ކޯސްޓްގާރޑުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޤައުމު ހަލާކުކޮށް، ފިތުނަ އުފެއްދުމުގެ ފުރްޞަތު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުދޭނަން: ރައީސް ވަހީދު

އިސްލާމީ އިމުން ބޭރުނުވެ ޢީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ބ.އޭދަފުށީގައި ކުޅުންތެރިޔަކު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު ދިވެއްސަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި