ލިއުޝާ އަލީ

ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ޙައްޖަށްދިޔަ މީހުން މާލެ އަންނަން ފަށައިފި

ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ޢީދު ސްމައިލް ނިންމާލައިފި

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަކީ ވާޖިބެއް، މިޔަންމާ ބޮއިކޮޓްކުރުމަށް ގޮވާލަން: ޢިލްމުވެރިންގެ އިއްތިހާދު

“ޢީދު ސްމައިލް”މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެ އިންޝާ ﷲ

ރާއްޖެއިން ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުވި އެހީގެ ތަކެތި ބަހަން ފަށައިފި

ދިވެހި ޙައްޖުވެރިން ޤައުމަށް އަންނަން ފަށައިފި

ރޮހިންގިޔާ މުސްލިމުންނަށް ތުރުކީއިންފޮނުވި އެހީގެ ތަކެތި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފޯރައިފި

އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން 122 ކޯހެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު މާދަމާ ހަމަވަނީ

ރާއްޖެއިން ހައްޖަށްދިޔަ މީހުން މިރޭ މާލެ އަންނަން ފަށަނީ

މިސްކިތްތަކުގައި ގުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުމަށް އަންގައިފި

1000 ޓަނުގެ އެހީ ތުރުކީއިން ރޮހިންގިޔާ މުސްލިމުންނަށް ފޮނުވަނީ

އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ދަނގެތީގައި އަޟްހާ ޢީދު ފާހަގަކޮށްފި

މަތިވެރީގައި ޢީދު ފާހަގަކުރުން ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާތީ މަދަދު ޖަމިއްޔާއިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި