ލިއުޝާ އަލީ

ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ހިރާ ސްކޫލަށް ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ހޯދަދިނުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!!

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ބައެއް ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު މާދަމާ ހަމަވަނީ

އެމްއެންޔޫއާއި އދ އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން އދ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދަރުސްދީފި

މޭމަހު އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ އަދި އެހެނިހެން ފީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެއްޖެ

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު 11 އަށް އިތުރުކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި

ހިތްގައިމު މެސެޖުތަކުން އިނގުރައިދޫގެ ފާރުތައް ނަލަކޮށްލައިފި

ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ވާހަކަތައް ޝައިޚް އަލީ ޒައިދާއެކު ކުޑަހުވަދޫގައި

އަލިގަދަ ތަރި ބައިވެރިންގެ އަދަދު ހަތަކަށް

ރާއްޖެއަކީ ހިމަބިހި ނައްތާލެވިފައިވާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ކަނޑައަޅައިފި

އެސްޓީއޯއިން މަކުނުދޫއަށް ކާޑާއި ގޭހުގެ ޝިޕްމަންޓެއް ފޮނުވައިފި

އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް ރައީސް ކަނޑައެޅުއްވި ތިން ބޭފުޅުންނަށް މަޖްލީހުން ރުހުންދީފި

ސެޓް ޔުއަރ ގޯލްގެ މިފަހަރުގެ އިވެންޓް ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވަނީ