ލިއުޝާ އަލީ

އައިޖީއެމްއެޗްއަށް 18 ނަރުހުން ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

ސަލަފްގެ “ރިޝްވަތު” ދަރުސް މާދަމާރޭ

ފިހާރައަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ހައްޖަށްދިޔަ 54 މީހަކު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގެކުރިން ނިޔާވެއްޖެ

ދެދުވަހަށް މިޞްރުން ރަފާ ބޯޑަރު ހުޅުވައިފި

މޫނު ބުރުގާ އެޅުމުން ވާޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށް ނަފްރަތުކުރާ ބައެއްގެ ލާދީނީ ޢަމަލެއް: ސަލަފް

ދިރާގުން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

އައިޔޫއެމްއާއި މެލޭޝިޔާގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އުރީދޫގެ ކްލަބް ޕްރިމިއަރ ލައުންޖު ހުޅުވައިފި

މޫނު ބުރުގާ އަޅާތީ މަތިވެރި ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށްދާ ހުރިހާ ހައްޖުވެރިން ސައުދީއަށް ގޮސްފި

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް 529000 ހައްޖުވެރިން ސައުދީއަށް ހިނގައްޖެ

ސަލަފްގެ ހަފްތާ ބަންދު ދަރުސް މިފަހަރު ތިން އަތޮޅެއްގައި

ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ ކަދުރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފެސްޓިވަލް ސައުދީގައި