ލިއުޝާ އަލީ

ކަރަންޓް ނުލިބުމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ޣައްޒާގެ ދަނޑުވެރިންނަށް

އައިޔޫއެމްއިން 2018 ޖެނުއަރީގައި ފަށާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

“ދި ލެގަސީ” އިވެންޓުގައި ތަޤްރީރުކުރެއްވުމަށް ޝައިހް ޙުސައިން ޔީ ރާއްޖެވަޑައި ގަންނަވަނީ!

އަދާލަތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޤުރުއާނާއި ލީޑަރޝިޕާއި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހޮވުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފި

“ހެލްޕް ރޮހިންޖާ މޯލްޑިވްސް” ފަންޑަށް 3.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި 7 ހާސް ޔޫއެސްޑީ

“ދި ލައިޓް” ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އައިއޭސީއިން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް 3.4 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ކެންސަރަށް ފަރުވާދިނުމަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމްކުރި ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

މާގަހެެއް ގަނެގެން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދު ހަވީރު

ސްޕެގެޓީ ބޮލޮގްނީސް

ޙާފިޡްކަމުގެ ފިލާ 7 ފަރާތަކަށް

ދިއްފުށި، އަލިފުށި، މާމިގިލި އަދި ދުވާފަރުން ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ހޯދި ފައިސާ އައިއޭސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

ގއ ވިލިނގިލީގައި އިމާރާތްކުރި މަސްޖިދުލް އިޚްލާސް ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވައިފި