ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަތީފް

ކާހިނުން ގާތަށްގޮސް ކަންކަން އޮޅުންފިލުވާ ހެދުން

ވޯޓު ލުމުގެ މައްސަލާގައި ފަޟީލަތުއް ޝައިޚް ޢަބްދުލް މުޙްސިން އަލްޢައްބާދުގެ ފަތްވާ

އަނބިމީހާއާއި ފިރިމީހާ އާއި ދޭރެއަށް މައިދައިތަ ވަނުން

ބަދު ދުޢާ ކުރުން

ނަމާދަށްހުއްޓާ ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުން…

މިސްކީނުންނަކީ ކޮބައިތޯ؟

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޢީދު ނަމާދު ކުރެއްވި ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟

ޖެހިޖެހިގެން ހަމަ ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހަކާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހަކު ރޯދަ ހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

ފިޤުހީ މައްސަލައެއްގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުމުން ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަކީ ޔަހޫދީންކަމުގައި ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ވިތުރި ކުރި ނަމަވެސް ދަމުނަމާދު ކުރެވޭނެތޯއެވެ؟

ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް

ބަލީގެ ސަބަބުން އެންއަހަރު އަނެއްއަހަރަށް ނުހިފޭ ރޯދައަށް ފިދުޔައިގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް ދޭންޖެހޭނީ ކިތައް ރުފިޔާތޯއެވެ؟

ތަރާވީހް ނަމާދާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ ބަހުސް

ރޯދައަށްހުރެ ކާތަކެތީގެ ރަހަ (ލޮނުރަހަ)ބެލުމުގެ ގޮތުން ދުލުގައި ޖެއްސުމުން ރޯދައަށް އަސަރެއް ކުރާނެތޯ؟