ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަތީފް

އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ “ހިތުގައި އީމާންތެރިކަން ގަދަކޮށް ﷲ ތާއާލާއަށް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޯލަބައި ކިޔަމަންގަތުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟

ދާއިމީކޮށް ފަތިސް ނަމާދުގައި ގުނޫތު ކިޔުމަކީ ބިދުއައެއްތޯ؟

ދަމު ނަމާދުގެ ދެރަކްއަތަށްފަހު ވިތުރީގެ އެއް ރަކްއަތް ކުރާނަމަ އަލްހަމްދަށްފަހު ކިޔާނީ ކޮން ސޫރަތެއްތޯ؟

އަސްކަރީއްޔާގައި އޮފިސަރުންނަށް ސެލިޔުޓް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ގުރްއާން ޖަހައިގެން ނިދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ޝަޢުބާން މަހު ފަހު 10 އެއްގަ ރޯދަ ހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ތާސްކުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ޖަމާއަތެއް އޮތްނަމަ ދަތުރުވެރިޔާއަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ޖަމާއަތުގައި ބައިވެރިވުންތޯ؟

ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކުއްޖާގެ ހާލުބަލަން ގުޅާ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ފަގުޑި ނުވަތަ ފޮށާ އެޅުން އެއީ ސުންނަތެއްތޯ؟

އާހެދުން ލާން ވަކިދުވަސްތައް ކަޑައެޅިފައި އޮވޭތޯ؟

ކްރެޑިޓް ކާޑު ގެންގުޅުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ޖިންނި ޝައިތޯނުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށް ފަންޑިތަ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ފިރިމީހާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނަމާދު ނުކުރަންޏާ އޭނާ އެކު އުޅެވޭނެތޯ؟