ޙާތިމް ޔޫސުފް

ދެވަނަ ބުރު ބާއްވަންވީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު: ސްޕްރީމް ކޯޓު

ޒިދާންއަށް އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވާ!

ޒަކާތު ގާނޫނަށް ޚިޔާލު ހުށައަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ކޮންމެ މީހަކީވެސް މިދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިދާން ޖެހޭނޭ މީހެއްކަން އަބަދުވެސް ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ: ހުކުރު ޚުޠުބާ

މަޖްލީހުގެ ރައީސަށް ވެރިކަން ޙަވާލުކުރަން ނިންމި ނިންމުމުގެ މައްސަލަ މިއަދު ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ބަލާނެ

ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޕްރިންޓް ކުރާނީ 3 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ހިމަނައިގެން: އިލެކްޝަން

ވޯޓުލުން ފަށާގަޑި 7:00އަށް އަވަސްކޮށްފި

އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހަށް: އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން

މަދިރިން ރައްކާތެރިވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަނުން ގޮވާލައިފި

ސައިރިކްސް ކޮލެޖަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑެއް

ވެރިކަމަށް ދަހިވެތިވެގެން އަންނަ މީހަކު ޤައުމަށްވެސް އަދި ރައްޔިތުންނަށްވެސް ވަފާތެރިއެއް ނުވާނެ: ޝެއިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް (ނައިފަރީ)

ޙައްޖުވެރިންނަށް ރީރެޖިސްޓަރވުމުގެ ފުރުޞަތަށް އެދި ޖޭޕީގެ ސިޓީއެއް އިލެކްޝަނަށް

ސްކައިޕް މެދުވެރިކޮށް ޝެއިޚް ނިޝާންގެ ދަރުސްއެއް ސ. ހިތަދޫގައި

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުން 1 ވަނައަށް ތިބުނާ އަދި ސަޖާޔާ