ޙާތިމް ޔޫސުފް

މަޖްލީހުގެ ރައީސަށް ވެރިކަން ޙަވާލުކުރަން ނިންމި ނިންމުމުގެ މައްސަލަ މިއަދު ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ބަލާނެ

ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޕްރިންޓް ކުރާނީ 3 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ހިމަނައިގެން: އިލެކްޝަން

ވޯޓުލުން ފަށާގަޑި 7:00އަށް އަވަސްކޮށްފި

އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހަށް: އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން

މަދިރިން ރައްކާތެރިވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަނުން ގޮވާލައިފި

ސައިރިކްސް ކޮލެޖަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑެއް

ވެރިކަމަށް ދަހިވެތިވެގެން އަންނަ މީހަކު ޤައުމަށްވެސް އަދި ރައްޔިތުންނަށްވެސް ވަފާތެރިއެއް ނުވާނެ: ޝެއިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް (ނައިފަރީ)

ޙައްޖުވެރިންނަށް ރީރެޖިސްޓަރވުމުގެ ފުރުޞަތަށް އެދި ޖޭޕީގެ ސިޓީއެއް އިލެކްޝަނަށް

ސްކައިޕް މެދުވެރިކޮށް ޝެއިޚް ނިޝާންގެ ދަރުސްއެއް ސ. ހިތަދޫގައި

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުން 1 ވަނައަށް ތިބުނާ އަދި ސަޖާޔާ

އިސްލާމްދީނަށް ފާޑުކިޔަސް އެއީ ކަމެއްކަމަށް ނުދެކޭ ބަޔަކު އެބައުޅޭ: އުސްތާޛާ އަނާރާ

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކާ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ކޮންމެހެން ބޭނުން: ޤާސިމް

ޑރ. ޖަމްޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުމާ ޑރ. އާމާލް ހަމަޖައްސަވައިފި

3 ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ރައީސް ވަޙީދު ބައްދަލުކުރައްވަނީ