ޙާތިމް ޔޫސުފް

ޝެއިޚް އާދަމް ޝަމީމް ދެއްވާ ދަރުސް “ކުއްލި މަރު” ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ

“މަންޑޭލާ” މަރެއްނުވޭ!

ހުޅުމާލެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ކޭސްތަކެއް އަތުލައިގެންފި

ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ އުފަލާ އަރާމަށްޓަކާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަށިތައް ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް އެއްލާލައިގެން ނުވާނެ: ހުކުރު ޚުޠުބާ

ޑީސޯ ޑޮގް: ރެޕް މިޔުޒިކްގެ ދުނިޔޭގައި ރަސްކަން ކުރުމަށްފަހު، ސޫރިޔާގެ ޖިހާދުގެ ނަމޫނާ މުޖާހިދަކަށް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޢަލީ

ޔޫކޭޖީގެ ދަރިވަރަކު ޤުރުއާނުގެ 8 ފޮތް ހިތުން ދަސްކޮށްފި

ރައީސްގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމުން އެހެން ބޮޑެތި މަޤާމްތަކުގެ މުސާރަވެސް ކުޑަކުރަން ވިސްނަނީ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރުކަން ވިއްކާލާ އާޚިރަތް ގަނެލި ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ސްޓަރ

ތ. ގާދިއްފުށީގައި މިސްކިތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި

މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުން ކައުންސިލްތަކުން މިނިވަންކުރަން ޖެހޭ: ޝެއިޚް އަނީލް

ޝޭހް ހުސެއިން ރަޝީދު | ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ޖަމާޢަތުގައި ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ ކުރުމާމެދު ޝައިޚް ޙުސައިނަށް ޝައިޚް ނައިފަރީގެ ރައްދެއް

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ދަރުސެއް ހުކުރުދުވަހު ބާއްވަނީ

“އިހުމާލު ނުވަމާ” ދަރުސް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ