ޙާތިމް ޔޫސުފް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޢަލީ

ޔޫކޭޖީގެ ދަރިވަރަކު ޤުރުއާނުގެ 8 ފޮތް ހިތުން ދަސްކޮށްފި

ރައީސްގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމުން އެހެން ބޮޑެތި މަޤާމްތަކުގެ މުސާރަވެސް ކުޑަކުރަން ވިސްނަނީ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރުކަން ވިއްކާލާ އާޚިރަތް ގަނެލި ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ސްޓަރ

ތ. ގާދިއްފުށީގައި މިސްކިތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި

މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުން ކައުންސިލްތަކުން މިނިވަންކުރަން ޖެހޭ: ޝެއިޚް އަނީލް

ޝޭހް ހުސެއިން ރަޝީދު | ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ޖަމާޢަތުގައި ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ ކުރުމާމެދު ޝައިޚް ޙުސައިނަށް ޝައިޚް ނައިފަރީގެ ރައްދެއް

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ދަރުސެއް ހުކުރުދުވަހު ބާއްވަނީ

“އިހުމާލު ނުވަމާ” ދަރުސް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ

ޝެއިޚް ފަރީދުގެ ދަރުސްއެއް ނ. ހެނބަދޫގައި ބާއްވައިފި

ޒުވާނުން ވަޒީފާތަކަށް ނުކުތުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކުށުގެ ރެކޯޑު ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ނިންމައިދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ވަރަށް ޚާއްޞަ ދެ ދަރުސެއް ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަނީ

ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު!

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުން ގެއްލިފައިވާ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިއާދަކުރެއްވުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން: ޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް