އަލީ އައްޒާމް

ސޫރިޔާގެ ހަނގުރާމައިގައި އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން އާންމުވެފައި

ސޫރިޔާގެ ސަރުކާރުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 300 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިޒުރޭލުގެ ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ދަނޑުވެރިންތަކަކަށް ހަމަލާދީފި

އިސްލާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ލަޝްކަރުތައް ފޮނުވުމަށް އ.ދ އިން ނިންމައިފި

ސޫދާންގައި 2 ބަސްޖެހި ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި 33 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އަންހެނެއްގެ އިތްފަތް ފޭރިގައިން މައްސަލައެއްގައި އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތުން މަގުތަކަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އެންމެ ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ދީނަކީ އިސްލާމްދީން

ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު އަދި ހަމައެކަނި ހައްލު : މިޞްރުގެ އަސްކަރިއްޔާ

ލުބުނާންގައި ސުންނީ މުސްލިމުންނާއި އަލަވީންނާއި ދެމެދު ކުރިމަތިލުންތަކެއް

ސޫރިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ސޫދާންގައި ރީނދޫ ހުން ޖެހިގެން 164 މަރު

އުރުދުގާންއާއި ޕުޓިން ހޯމަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރަނީ

ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސްއާއި ޖޯޑަންގެ ރަސްގެފާނު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސޫރިޔާގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުމަށްފަހު އަނބުރާ ލިބެންފަށައިފި