މުޙައްމަދު އައްޔޫބް މުރުތަޟާ މަންޞޫރު

އާނބަސް ބުނަމާ ތޯ!!!

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އައްޑޫސިޓީ މީދޫގައި ހުސްބިމެއްގައި އީދު ނަމާދު ކޮށްފި

“ސިޔާސީ” މީ ހަޑި އެއްޗެއް ތަ؟

”ބޮޑު ހިނގާލުން“ މިނަމުގައި ހުޅުމީދޫގެ އިއްތިހާދުން ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ

މިއަދު ހަވީރު ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ދޮށުގައި އެރަށު ބަޔަކު އެއްވެ އިހުތިޖާޖުކޮށްފި!

މީޑިއާގެ ސަބަބުން މުޖްތަމައަށް ކުރާ އަސަރު

ހެރަތެރަ ރިސޯޓް ހިންގާނެ ބަޔަކު ނުވި

“ޔަންގް ލީޑަޒް ސަމިޓް” އަށް ޝައުގުވެރިވަ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި

އައްޑޫ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މަނާ ސަރަހައްދެއްގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކޮށްފި

ރ.ކިނޮޅަހުގައި އަލްޙާ އީދު ނަމާދު ހުސްބިމެއްގައި ކުރުމަށް ހަމަޖައްސައިފި

މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ގޮވާލަން އެއްވުމެއް ބާއްވަނީ

ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ފިލްމް ހެދި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަނުން ބަޔާނެއް ނެރެފި

ޝޭހު ހުސެއިން ރަޝީދު ތަރުޖަމާ ކުރައްވާފައިވާ ހަދީސް ފޮތެއް ނަޝީދު ނެރެދެއްވައިފި