އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް

އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް 20 ނަސޭހަތް

ޝައްވާލު މަހުގެ ހަރޯދައިގެ މާތްކަން

ކުއްލިއަކަށް ރަމަޟާން މަސް އައުމުން އަހަރެން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ.

ލޮބުވެތި އަޚުންނޭވެ. ހުކުރު ދުވަހެވެ.

ހަމައެކަނި މި އުއްމަތަށް ރަމަޟާން މަހު ލިބިގެންވާ 5 ކަމެއް

ނޫރުލްއިސްލާމް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން އައްޑޫގައި ޙައްޖު ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ

ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރަމެވެ.

ދީނީ ދަރުސް ލިޔުމުގެ ޘަޤާފަތެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފަށަމާ!

ވޯޓުލާނީ ކާކަށް؟؟

ފަހެ، ފޮތުން ބަޔަކަށް ތިޔަބައިމީހުން އީމާންވެ، އަނެއްބަޔަށް ކާފަރު ވަނީ ހެއްޔެވެ؟

ނަން ކިޔުމުގައި މަނާވެގެންވަނީ ޢާޞިޔާ އޭ ކިޔުމެވެ. އާސިޔާ އޭ ކިޔުމެއް ނޫނެވެ.

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަކީ އެއީ ރަތް ރޮނގު، އެ ރޮނގު ހުރަސްކޮށްފި ކޮންމެ މީހަކާ އަހަރެމެން ދެކޮޅުވެރިވާނަން – މިޞްރުގެ ރައީސް

ރަޙިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާލާފައި ވާ މީހަކު އެބައެއްގެ ތެރޭގައިވާ ބައެއްގެ މައްޗަށް ﷲ ރަޙްމަތެއް ނުލައްވާނެއެވެ

އަންހެން ދަރިން ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން