އަމީން މުޙައްމަދު

ދިވެހީން އަދިވެސް ޖާހިލު ކަމުގައިތަ؟

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވައިގެ އުދުހުންތަކުގެ އެންމެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް

ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ، ދަރިވަރުންގެ ދެވަނަ ބެލެނިވެރިންނަށް އަނިޔާކުރުން

ސިޔާސީ ޑީލަރުންގެ ހަޤީގަތް

އާދޭހާއި އެކު ދަންނަވާ އިލްތިމާސް

ތިޔަބޭފުޅުން ތިޔަހެން އުޅުއްވީމާ ކުޑަކުދިން ހިތައް އަރާނީ ކީކޭތޯއެވެ.

ދިވެހި ޤައުމާއި ދީނަށް ޣައްދާރު ނުވާށެވެ.

ހަގީގީ ހައްލު ހޯއްދަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާށެވެ!

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ސިޔާސީ ކުރުމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތި

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން މިރޭ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

އޭ ޒުވާނާއެވެ! އަދި އެއްފަހަރު ވިސްނާލާށެވެ. (2 ވަނަ ބައި)

ދުނިޔެ އާއި މެދު ޣާފިލު ނުވާށެވެ.

އޭ ޒުވާނާއެވެ! އަދި އެއްފަހަރު ވިސްނާލާށެވެ. (1ވަނަ ބައި)