އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް

ތަފާތު މަޛްހަބުތަކަކަށް ބެހުނީ ކީއްވެ؟

ރަމްޟާން މަހުގެ މާތްކަމާއި ދަރުމަ

ޒިނޭފަދަ ބޮޑެތި ފާފަ ކުރެވިފައިވާނަމަ މާތް ﷲގެ ކޯފާއިން ސަލާމަތް ވުމަށް އޮތް މަގު

ހުކުރު ދުވަހުގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތު

ވެކްސިން ދިނުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟

ރަސޫލު الله صلى الله عليه وسلمގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުން

ކާފަރުންގެ ޢީދުގައި ބައިވެރިވުން

ކާފަރުންގެ ޢީދުގައި ބައިވެރިވުން

އަމިއްލަ ހައްޖު އަދާނުކޮށް މައިންބަފައިން ހައްޖައް ފޮނުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނެގޮތް

ސިޙުރެއް ޖެހިފައިވާ މީހުންނާއި އަނބި މީހާއާ އެއްދާން ނުކުރެވިފައިވާ މީހުންނަށް ހުރި ފަރުވާއެއް.

އަތުގަ ހިފައިލުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟! ކޮނޑުގަ ބޯއަޅައިލުމަކީ މައްސަލައެއްތަ!؟ ނޫން! ނޫން!

إنا لله، وإنا إليه راجعون.

އަޅުގަނޑުގެ މި މާޔޫސް ކަމުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތެއް ބުނެދެއްވާށެވެ… އަމިއްލަ އަށް މަރުވެދާނަމޭވެސް ބައެއް ފަހަރު ހިތަށް އަރައެވެ…