ސީރިޔާގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ޤަޠުލު ޢާއްމުގައި މިއަހަރުވެސް 250 ހާސް މީހުން މަރައިފި

ސީރިޔާގައި ހިނގަމުން ދަނީ ހަނގުރާމަ އެއް ނޫން ކަމަށާއި އެތަނުގައި ހިންގަމުން ގެންދަނީ ބޮޑު ޤަޠުލު ޢާއްމެއް ކަމަށް ސީރިޔާގެ ޤަޠުލު ޢާއްމު ދިރާސާކުރާ ޖަމާޢަތަކުން ބުނެފި އެވެ.

ޖެނޮސައިޑްއިން ސީރިޔާ ޖަމާޢަތުން ހާމަކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު، މި ފެށުނު އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ސީރިޔާގައި 250،000.00 ( ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ) މީހުން މަރާލާފައި ވާކަމަށް ބުނެފައި ވާއިރު، އެތަނުން ސިފަވެގެން ދަނީ ބޮޑުވެގެންވާ ޤަޠުލު ޢާއްމެއް ހިންގާފައިވާ މަންޒަރު ކަމަށް އެޖަމާޢަތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެއް މިލިޔަން މީހުންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ލިބިފައި ވާއިރު، އަށް މިލިޔަން މީހުންގެ ގެދޮރު ގެއްލި މަގުމަތި ވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ޖަމާޢަތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

2 ޚިޔާލު
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

  1. މި ފޮޓޯތައް ވެސް ދައްކާނެ ކަމެއްނެތް، އަދި މިވާހަކަ ތައް ދައްކާނެ ވެސް ކަމެއްނެތް. ރާއްޖޭގަ ތިބި “އިލްމުވެރި” ކަމަށް ހެދިގެން ތިބި ގިނަ މީހުން މި މުސްލިމުންގެ ދިފާއުގައި ޖިހާދަށް ދިޔުން ކުއްވެރި ކުރޭ. އެއް އަހަރު ފުރެމުންދާ ޙިލާފަތަކީ ފިތުނައެއް ކަމަށް ބުނޭ. އަދި ފިތުނައިގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް މި މީހުން ދަރުސުގަ ބުނޭ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ މިއެއް ނޫން. މިމީހުން ވަޒީފާގެ ދިފާއުގައި ނުވަތަ ޖަލަށް ލާފާނެ ކަމުގެ ބިރުގަ ހައްގު ބަސް ބުނަން ނުކެރިގެން މިއުޅެނީ. ހައްގަކީ އިސްލާމީ ދައުލަތް އެއީ މިހާރު އެންމެ ހައްގު މީހުންކަން. މި ކޮމެންޓުވެސް ޖަހާދޭނެކަމާމެދު ޝައްކު.

  2. yea

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!