ބަނާނާ ބެރީ ސްމޫތީ

ތިރީގައި އެވަނީ އެންމެ މީހަކަށް ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރަށެވެ.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

1 ޖޯޑު (ފްރެޝް މިލްކް)

1 ބޮޑު ދޮންކެޔޮ (ފިނިކޮށްފައި) ބޮޑެތިކޮށް ކޮށާފަ

3 ބޮޑު ސްޓޯބެރީ (ފިނިކޮށްފައި) ބޮޑެތިކޮށް ކޮށާފަ

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސަލުގެ ވެނީލާ/ސްޓޯބެރީ ޔޯގަޓް

1 ސައިސަމުސަލުގެ މާމުއި

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

މަތީގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗިއްސެއް ބްލެންޑަރ އަށް އަޅުއްވާ ރަނގަޅަށް ބްލެންޑް ކުރައްވާށެވެ. ރަނގަޅަށް އޮލަވެ (ސްމޫތް) ވުމުން ތައްޓަށް އަޅާށެވެ. ވެނީލާ އައިސްކްރީމް ކޮޅެއް މައްޗަށް އަޅާލުމުން ވަރަށް މީރުވާނެއެވެ.

1 ޚިޔާލު
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

  1. ވަރަށް މީރުކޮށް ބީފް ކަރީ ހަދާނެ ގޮތް ގެނައިސް ދީބާ!!

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!