ސްވިޑްންގައި ކްރިސްމަސް ދުވަހު މިސްކިތެއްގައި ހުޅުޖަހައިފި

  • ސްވިޑްންގައި މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީފައި

މެންދުރު ނަމާދު ވަގުގައި ސްވިޑްން ގެ މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކުމީހުން ހުޅުޖަހައިފިއެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހުނާ ހަވާާލާދީ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުންް،  މީހަކު މިސްްކިތު ތެރެއަށް މަގުމަތިން ހުރި ކުޑަދޮ ތަކާއި ދިމާލަށް އެއްޗިހިތަކެއް އުކާފައިވެއެވެ.

އެވަގުތު  މިސްކިތު ގައި 15 އާއި 20 ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް މީހުން ތިއްބެވެ. މިސްކިތް ހުންނަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ އިިއިމާރާތެއްގެ ތިރީބައިގައެވެ.

މިސްކިތަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަަލާގައި 5 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ  ދެމުންދާއިރު މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ސްވިޑްންގެ ފުލުހުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!