ޝައިޚް އަނީލްގެ ދަރުސެއް މިރޭ އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލްގެ ދަރުސެއް އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި މިރޭ އޮންނާނެއެވެ.

ނޫރުލްއިސްލާމް ޖަމިއްޔާގެ ފޭދޫ ގޮފީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މިދަރުސް އޮންނާނީ މިރޭ 20:15 ގައި ފޭދޫ ސްކޫލް ހޯލް ގައެވެ.

މިރޭގެ ދަރުސްގެ މައުޟޫއަކީ ‘އެންމެ ހިތްހެވީ މަގޭ މަންމައާއި ބައްޕައޭ’ އެވެ.

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!