ޝައިޚް އަލީ ޒައިދުގެ ދަރުސެއް ކުޑަހުވަދޫގައި

އައްޝައިޚް އަލީ ޒައިދުގެ ދަރުސެއް ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ދަރުސް އިންތިޒާމްކުރާ ޔުނައިޓެޑް އިސްލާމިކް ސޮސައިޓީއިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މިދަރުސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 21 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެރޭ (މިރޭ) ދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެއެވެ.

މިރޭ 20:30 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަރުސްގެ މަޢުޟުއަކީ ‘ހެޔޮގޮތުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުން’ މެވެ.

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!