“ސަލާމަތްވެވޭނީ…” މި މައުޟޫއަށް ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް

  • ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން ދަރުސެއް ދެއްވަނީ - ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ

މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އަދި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް ބޭއްވުމަށް އެ ޕާޓީން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ޢަދާލަތުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި “ސަލާމަތްވެވޭނީ…” މި މައުޟޫއަށް ޝައިޚް އިލްޔާސް ދެއްވާ ދަރުސް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 6 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 20:45 ގައި ދަރުބާރުގޭ ދޮށިމޭނާ މާލަމްގައެވެ.

މި ދަރުސް ރޭޑިއޯ އެޓޯލް 96 އެފްއެމްއިން އަދި އެ ރޭޑިއޯގެ ވެބްސައިޓްއިން ވަގުތުން ފޮނުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ދަރުސްގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީން އެދެއެވެ.

4 ޚިޔާލު
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

  1. mihaaru dharus thakah anna bayaku noolhey ingaythoa

  2. nooney in sha Allah Alhugadhu dhaanan.

  3. Thy heevaa goi IN SHA ALLAH maves dharus adu ahaanan. Dharusehgge in inthizaaruga hunathaa haadha dhuvaheh vejeyyey

  4. Shazeel
    ސަލާމް ! މިފަދަ ފުރުސައްތައް ވަގުތުން ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެތެރޭ މީހުންނަށް ލިބޭނެގޮތެއް ހެދުމަކީ މުހިމްމުކަމެއް. ޚާއްސަކޮށް މައްސޫރު އިލްމުވެރިންގެ ދަރުސްތައް އިންސާﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮވިސްނުން ލިބި އަމަލުތައް އިސްލާހުވެދާނެ.

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!