ދޮންކޭލުގެ ބައެއް ސިއްރުތަކާއި ޙަޤީޤަތް ( 3 ފަހުބައި )

  • އަސްލު ދޮންކޭލާއި ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ ދޮންކެޔޮ

މީގެ އިތުރުން ދޮންކޭލުގެ ތޮށީގެ އެތެރެބައި ބޭނުން ކޮށްގެން ދަތް އުނގުޅުމުން ދަތްޕިލާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހުދުވެއެބެ.
މީގެ އިތުރުން ފަނިފަކްސަ އާއި ތަފާތު ސޫފާސޫފިން ގަސްގަހަށް ޖެހޭ ބަލިތަކުން ވެސް ގަސްބުޑުގައި ދޮންކެހޮ ތޮށި ވަޅުލުމުން ސަލާމަތްވެއެވެ. އަދި ގަސް ވަރަށް ގަދަޔަށް ހެދިގަނެއެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަ ކޮށް ފިނިފެންމާ ގަސްގަހަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ގުރުޑުވުމަށް ދޮންކެޔޮ ތޮއްޓަކީ ހަމަ މަރެއްފަދަ ފައްކާ އެއްޗެކެވެ.

މޫނުމަތީގައި ބިހި ނެގުމަކީ ފުރާވަރުގެ އަންހެން ކުދިންނަށާއި ފިރިހެން ކުދިންނަށް ވެސް ލިބޭ ހިތްދަތި ކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދޮންކޭލުގެ ތޮށިން މިފަދަ ކުދިންނަށް ވެސް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދެއެވެ. އެހެނީ ދޮންކޭލުގެ ތޮށި ބިހިތަކުގައި އުނގުޅުމުން މޫނުމަތީގައި ނަގާ ބިހިތައް ރަނގަޅުވެއެވެ.

ރޯދަ އަށްހުންނަ މީހުންނަށް މޭ އެންދުމަކީ ވަރަށް ޢާއްމު ކަމެކެވެ. ދޮންކޭލަކީ މޭއެންދުމަށްވެސް ވަރަށް މޮޅު ފަރުވާއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއީ ލޭމައްޗަށް ދާމީހުންނަށް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކަމަށް ދިރާސާ ތަކުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދޮންކެޔޮ ޗަސްކޮށްފައި ފައިފެޅޭ މީހުންގެ ފައިގައި އުނގުޅުމުން ފައިފެޅުން ވެސް ރަނގަޅު ވެއެވެ.

މިނޫނަސް ދޮންކޭލުން ލިބޭ ކިތަންމެ ގެއްލުމަކާއި ފައިދާއެއް ވެއެވެ. ޙަޤީޤަތަކީ އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރުންނާއި ދިރޭ ތަކެތީގެ ނަސްލަށް ދޮންކޭލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމަށްވުރެ ބޮޑަށް އޭގެ ފައިދާ ހިމެނެއެވެ.
( ނިމުނީ )

4 ޚިޔާލު
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

  1. liyun theriya ge masaikah kuriyah gendhavaa… there will be step by step improvement

  2. ދޮންކެޔޮ ކޭމަ ނުވާ އެއްކަމެއްވެސް ނެތް ދޯ ލިޔުންތެރިޔާ؟ :p

  3. ބޮލުގަ ހޭކީމާ ކިހިނެތްބާވަނީ؟؟؟؟؟

  4. Naaruthakashaa thyroid ah faruvaalibeyne meyvaaeh vidhalhuve dhevvaballava sukriyyaa

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!